Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Podinspektor ds. prowadzenia inwestycji - w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym – Podinspektor ds. prowadzenia inwestycji - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego w tym: ustalenie zakresu potrzeb i zlecania opracowań dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem uzgodnień, przygotowanie materiałów i sporządzanie wniosków o  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych;

- monitorowanie  przebiegu inwestycji poprzez prowadzenie nadzoru, koordynacji i kontroli spraw związanych z realizacją zawartych umów i zleceń na sporządzenie dokumentacji projektowej a także  realizacji robót remontowych i inwestycyjnych, uzyskanie uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do przekazania obiektów do eksploatacji;

- kontrola wydatków środków finansowych przydzielonych na dane zadanie w planie finansowo-rzeczowym.

- przygotowywanie materiałów do sporządzania planów i sprawozdań dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

 Prowadzenie książek obiektów należących i będących  w zarządzie ZUK, współpraca z  pozostałymi wydziałami Zakładu i jednostkami zewnętrznymi.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, Excel, Word,
 4. mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. kształtował się poniżej 6%.

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach w  terminie do: 09.08.2019 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 30-07-2019 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2019 13:33