Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Opis stanowiska:

Przygotowanie /zbieranie dokumentów, kart pracy/, naliczanie /sporządzanie list płac/
i rozliczanie /noty księgowe/ wynagrodzeń; naliczanie innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, innych umów /umowy zlecenia i o dzieło/ i zasiłków; sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i urzędów skarbowych; ścisła współpraca z Wydziałem Księgowości i Zespołem ds. Ekonomicznych .

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z minimalnym stażem pracy 2 lata, lub średnie z minimalnym stażem pracy 4 lata,

 3. znajomość przepisów prawa: ustawy Kodeks Pracy, o Pracownikach Samorządowych, Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ustawa o Systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o Promocji zatrudnienia, ustawa o Świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. udokumentowane doświadczenie zawodowe przy naliczaniu wynagrodzeń,

 6. znajomość programu Płatnik,

 7. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego KOMAX,

 3. doświadczenie kadrowo płacowe nabyte w jednostkach budżetowych,

 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność,

 5. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

 6. umiejętność pracy w zespole,

 7. dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, oświadczenie),

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w styczniu 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych opisanych kopertach nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor do Zespołu Kadrowo Płacowegow terminie do: 17.02.2020 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500, informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 05-02-2020 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 05-02-2020 14:47