Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości – Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jednostki oraz środków trwałych Gminy Miasto Szczecin będących w administrowaniu jednostki (tabele amortyzacyjne, sprawozdawczość, rozliczenie inwentaryzacji i różnic z tyt. niedoborów i nadwyżek),
 • rozliczanie inwestycji (środków trwałych w budowie),
 • weryfikacja i księgowanie funduszu jednostki w środkach trwałych zgodnie z terminami płatności za faktury,
 • bieżące księgowanie zadekretowanych faktur zakupowych środków trwałych,
 • analiza kont środków trwałych, umorzenie inwestycji, środki budżetowe na inwestycje,
 • miesięczne sporządzanie i księgowanie noty umorzeniowej środków trwałych,
 • bieżąca analiza, dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych konta dochodowego, schroniska oraz raportów kasowych,
 • sporządzanie poleceń przelewów dotyczących przekazania dochodów do UM,
 • wystawianie wezwań do zapłaty i naliczanie odsetek do wezwań i na koniec kwartału od niezapłaconych należności bieżących oraz współpraca z radcą prawnym ws. należności spornych,
 • rozliczanie kasjerek zatrudnionych w sezonie na kąpieliskach ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu,
 • sporządzanie sprawozdania budżetowego w ujęciu miesięcznym RB-27S, kwartalnym RB-N w zakresie bieżących należności, rocznym z udzielonych ulg i umorzeń,
 • wystawianie not korygujących,
 • obsługa programu UNISOFT w w/w zakresie wykonywanych prac, budowanie tabel i zakładanie formuł w programie EXCEL,
 • ścisła współpraca z innymi wydziałami  w zakresie działalności wynikającej z zajmowanego stanowiska,
 • bieżąca analiza przepisów w zakresie prowadzonych zagadnień.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. minimalny staż pracy w księgowości 3 lata, w tym nie mniej niż 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. umiejętność obsługi komputera, znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel), programu FK UNISOFT,
 6. znajomość przepisów prawa: ustawy Finanse publiczne i ustawy o rachunkowości
 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw  publicznych,
 9. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. mile widziana znajomość przepisów ustawy o Prawie zamówień publicznych,  ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. rzetelność, sumienność, systematyczność oraz dokładność w działaniu.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, oświadczenie),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych  opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do Wydziału Księgowości„  kopertach w  terminie do: 17.02.2020 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 05-02-2020 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 05-02-2020 14:56