Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości - Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości – Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

 • bieżące księgowanie zadekretowanych dokumentów zakupu,
 • bieżące księgowanie zadekretowanych wyciągów bankowych,
 • wstępna analiza i uzgadnianie rejestrów zakupu z kontami księgi głównej, po każdym zakończonym miesiącu,
 • analiza kont: rozrachunki z pracownikami, zaliczki, ekwiwalent, podatek VAT, rozliczenie zakupu,
 • drukowanie rejestrów, zestawień obrotów i sald, po zakończonym miesiącu księgowym,
 • segregowanie i archiwizowanie dokumentów,
 • zastępstwo w zakresie bieżącej likwidatury, wystawianie KP i KW,
 • bieżąca analiza przepisów w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • ścisła współpraca z innymi wydziałami  w zakresie działalności wynikającej z zajmowanego stanowiska,
 • obsługa programu UNISOFT w w/w zakresie wykonywanych prac.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie,
 3. minimalny staż pracy w księgowości 3 lata, w tym nie mniej niż 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. umiejętność obsługi komputera, znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel), programu FK UNISOFT,
 6. znajomość przepisów prawa: ustawy Finanse publiczne i ustawy o rachunkowości
 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw  publicznych,
 9. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. mile widziana znajomość przepisów ustawy o Prawie zamówień publicznych,  ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. rzetelność, sumienność, systematyczność oraz dokładność w działaniu.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, oświadczenie),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczeń 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych  opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor do Wydziału Księgowości„  kopertach w  terminie do: 17.02.2020 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 05-02-2020 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 05-02-2020 15:01