Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie ? Podinspektor ds. adopcji zwierząt - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie – Podinspektor ds. adopcji zwierząt - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

 1. Koordynowanie całością działań i procedur dot. adopcji zwierząt w tym domów tymczasowych, zgodnie z obowiązującym w Schronisku Regulaminem,
 2. Prowadzenie dokumentacji w Schronisku m.in. dziennej ewidencji przebywających zwierząt, prowadzenie kart ewidencji zwierząt, archiwizowanie umów adopcyjnych zwierząt opuszczających Schronisko, dokumentacji magazynowej, dokumentacji adopcji zwierząt, dokumentacji finansowo-księgowej w tym środków trwałych, dokumentacji BHP pracowników Schroniska,
 3. Koordynowanie całości działań wolontariatu na terenie Schroniska w tym prowadzenie
  dokumentacji związanej z wolontariatem działającym na terenie Schroniska oraz poza nim
  w tym harmonogramów pracy, szkoleń, sporządzanie sprawozdań dotyczących  działalności wolontariatu,
 4. Organizowanie i prowadzenie imprez adopcyjnych i edukacyjnych,
 5. Współpraca ze szkołami, przedszkolami w tym koordynowanie edukacji humanitarnej na terenie Schroniska oraz poza nim,
 6. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, kontaktów zewnętrznych oraz prowadzenie public relations poprzez organizowanie imprez służących zbieraniu środków i promocji działań Schroniska, organizowanie wizyt w schronisku grup szkolnych i innych, kreowanie dobrego wizerunku poprzez kontakty ze społeczeństwem i poradnictwo, poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym, bieżące administrowanie stron facebokowych Schroniska, propagowanie adopcji w mediach – stały kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 7. W okresie zastępstw spowodowanych zwolnieniem lekarskim bądź urlopem aktualizowanie strony internetowej,
 8. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującym w Schronisku Regulaminem poprzez ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, ochronę danych przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją, ochronę nośników magnetycznych i wydruków komputerowych, archiwizowanie danych, prowadzenie rejestrów przewidzianych w Regulaminie Schroniska, generowanie zestawień i wydruków.

 

 Niezbędne wymagania:

        1.   obywatelstwo polskie,

 1. wykształcenie średnie - w zawodzie technik administracji,
 2. minimalny staż pracy 5 lat,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt, Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
 4. umiejętność administrowania strony internetowej i Facebook,
 5. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

1.   życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych,

kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

2.   list motywacyjny,

3.   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

4.   ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5.   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

6.   oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

7.   oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w czerwcu 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach, opisanych: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. adopcji zwierząt” – w terminie do 24 lipca 2020 roku.

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 10-07-2020 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 13-07-2020 15:02