Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów - Inspektor ds. Inwestycji

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów – Inspektor ds. Inwestycji - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

 • przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz jego realizacja,
 • monitorowanie przebiegu inwestycji,
 • nadzór nad realizacją planu finansowo–rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i prowadzeniem remontów i inwestycji dla obiektów i urządzeń na terenach administrowanych przez ZUK
 • ustalenie zakresu potrzeb i zlecania opracowań dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem uzgodnień;
 • przygotowanie materiałów do sporządzania wniosków o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem wniosków;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • Prowadzenie nadzoru, koordynacji i kontroli spraw związanych z realizacją zawartych umów i zleceń na sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacji robót remontowych i inwestycyjnych;
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do przekazania obiektów do eksploatacji;
 • współpraca z wydziałami ZUK  i jednostkami zewnętrznymi w zakresie realizowanych i nadzorowanych robót;
 • przygotowywanie materiałów do sporządzania planów i sprawozdań dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • kontrola wydatków środków finansowych przydzielonych na dane zadanie;

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 3. minimalny staż pracy 2 lat przy nadzorowaniu lub kierowaniu  budowami,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, Excel, Word,
 4. mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych  opisanych "nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor ds. Inwestycji"  kopertach w  terminie do: 21.09.2020 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 02-09-2020 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 02-09-2020 13:12