Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Eksploatacji - podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Eksploatacji - podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Opis stanowiska:

Nadzór nad pracownikami kompleksu rekreacyjnego Arkonka. Kontrola prawidłowego działania KR Arkonka (czystość, sprawność techniczna, czas pracy). Prowadzenie i przygotowywanie zakupów na potrzeby KR Arkonka. Przygotowanie KR Arkonka do sezonu zimowego i letniego. Koordynowanie działania dzierżawców na obiekcie KR Arkonka. Koordynowanie systemu informacji o stanie wody na obiekcie i współpraca z instytucjami przeprowadzającymi badania jakości wody na KR Arkonka. Prowadzenie ewidencji materiałowej na KR Arkonka. Znajomość obsługi systemu kasowego i GoPay na KR Arkonka.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie z minimalnym stażem pracy 2 lata,

 3. znajomość przepisów prawa: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Kodeks Pracy, o Pracownikach Samorządowych, o Ochronie Danych Osobowych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. znajomość systemów kasowych,

 3. znajomość systemu GoPay,

 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność,

 5. umiejętność zarządzania oraz pracy w zespole,

 6. umiejętność pracy z trudnym klientem,

 7. dyspozycyjność odporność na stres,

 8. prawo jazdy kat. ”B”.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudzień 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor - do Wydziału Eksploatacji„ kopertach w  terminie do: 29.01.2021 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500, informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,

 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 15-01-2021 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 15-01-2021 13:37