Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie dokumentacji w Schronisku m.in. dziennej ewidencji przebywających zwierząt, prowadzenie kart ewidencji zwierząt, archiwizowanie umów adopcyjnych zwierząt opuszczających Schronisko, dokumentacji magazynowej, dokumentacji adopcji zwierząt, dokumentacji finansowo-księgowej w tym środków trwałych, dokumentacji BHP pracowników Schroniska;

 2. Koordynowanie całości działań wolontariatu na terenie Schroniska w tym prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem działającym na terenie Schroniska oraz poza nim w tym harmonogramów pracy, szkoleń, sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności wolontariatu;

 3. Organizowanie i prowadzenie imprez adopcyjnych i edukacyjnych;

 4. Współpraca ze szkołami, przedszkolami w tym koordynowanie edukacji humanitarnej na terenie Schroniska oraz poza nim;

 5. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, kontaktów zewnętrznych oraz prowadzenie public relations poprzez organizowanie imprez służących zbieraniu środków
  i promocji działań Schroniska, organizowanie wizyt w schronisku grup szkolnych
  i innych, kreowanie dobrego wizerunku poprzez kontakty ze społeczeństwem
  i poradnictwo, poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym, bieżące administrowanie stron Facebook Schroniska, propagowanie adopcji w mediach - stały kontakt z prasą, radiem i telewizją;

 6. W okresie zastępstw spowodowanych zwolnieniem lekarskim bądź urlopem aktualizowanie strony internetowej;

 7. Przygotowanie materiałów do sporządzania wniosków o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem wniosków;

 8. Nadzór nad realizacją planu finansowo -rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań;

 9. Współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu oraz jednostkami zewnętrznymi.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. minimalny staż pracy 2 lata,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt, Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. znajomość programów komputerowych: Excel, Word,

 4. umiejętność administrowania strony internetowej i Facebook,

 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,

 6. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,

 7. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby postępowania o naborze, danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w grudniu 2016 r. kształtował się poniżej 6%.

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 06. 02.2017 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do1500, informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

 

 

 

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 27-01-2017 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 27-01-2017 15:29