Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jednostki oraz środków trwałych Gminy Miasto Szczecin będących w administrowaniu jednostki (tabele amortyzacyjne, sprawozdawczość, rozliczenie inwentaryzacji i różnic z tyt. niedoborów i nadwyżek).

 • Rozliczanie inwestycji (środków trwałych w budowie).

 • Miesięczne sporządzanie i księgowanie noty umorzeniowej środków trwałych.

 • Analiza kont: środki trwałe, umorzenie inwestycje, podatek od limitów, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, limity na paliwo, ubezpieczenia, PUP, NSZZ Solidarność, materiały, towary, międzyokresowe rozliczenia kosztów i związane z tym odpisy miesięczne (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, podatek leśny, ZFŚS - odpisy, - w zakresie darowizn schronisko i umorzenia środków trwałych, środki budżetowe na inwestycje).

 • Przygotowanie poleceń przelewów z tytułu podatków.

 • Dekretacja, księgowanie i rozliczanie znaczków pocztowych, darowizn rzeczowych, albumów oraz planów, limitów, kasy darowizn - schronisko.

 • Bieżące księgowanie zadekretowanych faktur zakupowych, weryfikacja i księgowanie funduszu jednostki w środkach trwałych zgodnie z terminami płatności za faktury, raportów kasowych schroniska.

 • Obsługa programu UNISOFT w w/w zakresie wykonywanych prac, budowanie tabel
  i zakładanie formuł w programie EXCEL.

 • Bieżąca analiza przepisów w zakresie prowadzonych zagadnień.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne o specjalności rachunkowość,

 3. minimalny staż pracy 2 lata przy wykształceniu wyższym, 4 lata przy wykształceniu średnim, w tym nie mniej niż rok w jednostce sektora finansów publicznych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. umiejętność obsługi komputera, znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel), programu FK UNISOFT,

 6. znajomość przepisów prawa: ustawy Finanse publiczne i ustawy o rachunkowości,

 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 9. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:

 1. umiejętność pracy w zespole,

 2. dobra organizacja pracy, obowiązkowość,

 3. rzetelność, sumienność, systematyczność oraz dokładność w działaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do prowadzenia pojazdu,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w sierpniu 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 września 2017 r.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A), Informacja: tel. 91 4857130

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 04-09-2017 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 04-09-2017 15:34