Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasta Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na terenie kąpieliska Głębokie z przeznaczeniem na całoroczny lokal gastronomiczny

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 694,30 m2, w tym:

- pomieszczenia o powierzchni 182,60 m2;

- taras o powierzchni 270,70 m2;

- parking o powierzchni 241,00 m2 położona na terenie kąpieliska Głębokie w Szczecinie, (część działki nr 93/10 z obrębu 2001) z przeznaczeniem na całoroczny lokal gastronomiczny.

 1. Wywoławcza cena miesięczna za dzierżawę gruntu wynosi 1.800,00 zł netto (słownie: tysiąc osiemset zł) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres dzierżawy: 9 lat od daty podpisania umowy.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany; teren dzierżawy wskazany jest w załączniku graficznym, oznaczony linią czerwoną; dokładne wytyczenie nastąpi w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych;
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przed przetargiem w dniu  12 lipca 2022 r. w godz. od 11.00. do 14.00. Oferenci będą mogli obejrzeć przedmiot dzierżawy, po wcześniejszym umówieniu spotkania z kierownikiem obiektu p. Sylwestrem Wnukiem tel. 723 578 419.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 9.00.
 3. Wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 15.07.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 8. W ocenie Wydzierżawiającego obecny stan obiektu na dzień ogłoszenia przetargu uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej bez uprzedniego przeprowadzenia prac remontowych i poczynienia nakładów. Sposób rozliczenia prac remontowych i nakładów zostanie określony w umowie.
 9. Wydzierżawiający udostępnia Opinię techniczno-budowlaną dotyczącą lokalu gastronomicznego na terenie kąpieliska Głębokie, wykonaną w sierpniu 2021 r. przez Pracownię Projektową „ABRYS”. Opinia nie była aktualizowana. W stosunku do danych w opinii powierzchnia powiększona jest o 11,15 m kw. pomieszczenia kotłowni.  
 10. Dzierżawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych oraz dostosowania obiektu do aktualnych przepisów i norm budowlanych oraz wyposażenia lokalu w sprzęt, meble itp. umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej;
 11. Dzierżawca zobowiązany będzie dostosować we własnym zakresie i na swój koszt instalację elektryczną lokalu do potrzeb oraz obowiązujących przepisów i zaleceń Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Po zakończeniu prac Dzierżawca wykona pomiary elektryczne we własny zakresie i na swój koszt. Dokumentację potwierdzającą wykonania pomiarów przekaże w formie pisemnej dla Wydzierżawiającego;
 12. Dzierżawca po wykonaniu przez Wydzierżawiającego drugiego zasilania elektrycznego do obiektu zobowiązany będzie do wykonania instalacji wyłącznika p.poż. na zewnątrz budynku w RG DPX z cewką wzrostową lub podnapięciową, wykonanie schematu przyłączenia obiektu oraz dokumentacji elektrycznej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw p.poż;
 13. Po wykonaniu przez Wydzierżawiającego drugiego zasilania elektrycznego Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu we własnym zakresie i na swój koszt. Do tego czasu opłata za energię elektryczną będzie następować na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wydzierżawiającego w terminie płatności 14 dni od daty ich wystawienia; 
 14. Dzierżawca we własnym zakresie zawrze umowę na odbiór śmieci;
 15. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137);
 16. Należność z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 17. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 18. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 3-krotności wylicytowanego czynszu brutto. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu wykonywania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 19. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 20. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 21. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129. Pytania w zakresie instalacji elektrycznej prosimy kierować do p. Krzysztofa Pawłowskiego nr tel. 723-578-424;
 22. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestniczących w przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 27-06-2022 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 27-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 27-06-2022 13:12