Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

"DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK W PARKU IM. STANISŁAWA ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE"


 Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK W PARKU IM. STANISŁAWA ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE” 

 •  Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 115 sztuk stylowych ławek żeliwnych
w Parku im. Stanisława Żeromskiego w Szczecinie.  

CPV 36110000-5  

2. Opis ławki został zawarty w załączniku nr 4.

 •  Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 •  Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 31.08.2006 r.

 •  Kryterium:  

cena - 100 %

 •  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 •  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 •  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 •  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 •  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 •  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl

 •  Oferty można składać do dnia 19.07.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 •  Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2006-07-10 10:28:27 64KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dostawa__awek.rar 2006-07-10 10:28:28 57,4KB 329 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_i_Opowiedz_1.doc 2006-07-14 13:35:38 24KB
Wynik postępowania
1 wyniki.doc 2006-07-21 12:44:19 23,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2006-08-21 11:57:51 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-07-2006 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 10:28