Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEJ - RÓG BOTANICZNEJ” 

 •  Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu boiska osiedlowego przy ul. Dąbrowskiej - róg ul. Botanicznej.  

CPV 45112720-8, 45232452-5, 74252100-1, 74260000-9.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Etap I :

 1.  opracowanie dokumentacji projektowej wg założeń przyjętych w załączniku nr 5 do SIWZ,

 2.  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień
  i warunków technicznych oraz wykonanie wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii
  i opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 3.  zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Etap II:  

4) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w ramach etapu I,  

5) opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej,  

6) zgłoszenie do użytkowania.  

Etap III:  

7) 12 miesięczną pielęgnację zieleni.

 •  Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:  

WARUNEK  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto wartość pracy, datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, podmiot zlecający.  

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu zieleni (nawierzchnie, elementy małej architektury, nasadzenia, trawnik) o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto, za drugą pracę podobną - wykonanie zagospodarowania terenu zieleni obejmującego wykonania alejek, elementów małej architektury, nasadzeń, założenie trawnika - o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto oraz za trzecią pracę podobną - wykonanie odwodnienia powierzchniowego o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto.  

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż w ramach jednej umowy wykonał łącznie wszystkie wyżej opisane prace podobne.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 1.  Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, wartości prac, daty wykonania, miejsca wykonania oraz podmiotu zlecającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;

 2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 •  Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia:

 1.  etap I i II- 70 - 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,  

 2. etap III - 12 miesięcy od dnia odbioru prac etapu I i II.  

 • Kryterium:  

cena - 80 %  

termin wykonania etapu I i II* - 20 %  

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl  

 • Oferty można składać do dnia 07.08.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.  

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_boisko.doc 2006-07-28 14:46:48 78KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Zagosp_boiska-ul_Dabrowskiej-ul_Botaniczna.rar 2006-07-28 14:46:48 1,1MB 212 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2006-08-11 14:35:21 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 28-07-2006 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2006 14:46