Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

OPRACOWANIE PROGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH I NAPRAWCZYCH NABRZEŻY I DALB W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO ZLOTU ŻAGLOWCÓW W 2007R. (w podziale na części)

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

 

OPRACOWANIE PROGRAMU RZECZOWO – FINANSOWEGO
NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH I NAPRAWCZYCH NABRZEŻY I DALB W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO ZLOTU ŻAGLOWCÓW W 2007 R. (w podziale na części)

§         Przedmiot i zakres zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu rzeczowo – finansowego
na realizację prac remontowych i naprawczych nabrzeży i dalb w związku z przygotowaniem
do Zlotu Żaglowców w 2007 r. (w podziale na części):

      CZĘŚĆ I: Opracowanie programu rzeczowo – finansowego na realizację prac remontowych
                        i naprawczych nabrzeża Bulwar Piastowski i Gdyński w związku z przygotowaniem                do Zlotu Żaglowców w 2007 r.
 

     CZĘŚĆ II: Opracowanie programu rzeczowo – finansowego na realizację prac remontowych
                        i naprawczych nabrzeża Starówka i Bułgarskiego w związku z przygotowaniem do                 Zlotu Żaglowców w 2007 r.

     CZĘŚĆ III: Opracowanie programu rzeczowo – finansowego na realizację prac remontowych
                         i naprawczych dalb przy Wyspie Grodzkiej w związku z przygotowaniem do Zlotu                 Żaglowców w 2007 r.

      CPV 74231100-8

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

      1)   CZĘŚĆ I:

            a)  Bulwar Gdyński – odcinek o długości ok. 600 mb:

                 A.   naprawa nawierzchni gruntowej, betonowej, z płytek chodnikowych, płyt                                      betonowych,

                 B.   naprawa, uzupełnienie, malowanie barierek i wyposażenia nabrzeża (drabinki                                wyjściowe, pachoły i inne elementy metalowe),

                 C.   uzupełnienie i wymiana odbojnic z opon staroużytecznych,

                 D.   uzupełnienie uszkodzeń w oczepie (uszkodzenia betonu),

                 E.   uzupełnienie i naprawa kaset ze sprzętem ratowniczym,

                 F.   uzupełnienie, naprawa, konserwacja drewnianego opierzenia,

            b)  Bulwar Piastowski – odcinek o długości ok. 800 mb:

                 A.   naprawa nawierzchni gruntowej, betonowej, z płytek chodnikowych, płyt                                      betonowych i granitowych, bruku, asfaltu,

                 B.   naprawa, uzupełnienie, malowanie barierek i wyposażenia nabrzeża (drabinki                                wyjściowe, pachoły, pierścienie cumownicze i inne elementy metalowe),

                 C.   uzupełnienie i wymiana odbojnic z opon staroużytecznych i drewnianych,

                 D.   uzupełnienie uszkodzeń w oczepie (uszkodzenia betonu),

                 E.   uzupełnienie ubytków w ceglanej ścianie odwodnej,

                 F.   uzupełnienie i naprawa kaset ze sprzętem ratowniczym, wraz z montażem                                                  nowych kaset,

                 G.   uzupełnienie, naprawa, konserwacja drewnianego opierzenia,

                 H.   oznakowanie rejonów cumowania jednostek,

     2)    CZĘŚĆ II:

            a)  Nabrzeże Starówka – odcinek o długości ok. 650,40 mb:

                 A.   wykonanie i montaż odbojnic,

                 B.   naprawa istniejących i uzupełnienie brakujących kół i haków cumowniczych
                        w ścianie pionowej nabrzeża i w krawężniku ścieżki cumowniczej,

                 C.   malowanie barierek i wyposażenia nabrzeża (drabinki wyjściowe, pachoły,                                   pierścienie cumownicze i inne elementy metalowe) wraz z numeracją                                                        pachołów,

                 D.   naprawa istniejących i montaż nowych drabinek wyłazowych,

                 E.   naprawa ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej,

                 F.   montaż i demontaż stanowisk ratunkowych,

                 G.   oznakowanie rejonów cumowania jednostek (tymczasowe),

                 H.   przystosowanie szlaku komunikacyjnego dla ruchu pieszego pomiędzy                                                      nabrzeżem Starówka a nabrzeżem Bułgarskim (demontaż i ponowny montaż                                            ogrodzenia),

                 I.    przystosowanie terenu do ruchu pieszego , tj. naprawa powierzchni                                              utwardzonych dróg i placów (trylinka, asfalt, beton), zabezpieczenie                                                         rozjazdów, zwrotnic oraz zagłębień przeładunkowych,

           b)  Nabrzeże Bułgarskie – odcinek o długości ok. 440 mb:

                 A.   naprawa istniejących i montaż nowych drabinek wyłazowych,

                 B.   montaż i demontaż stanowisk ratunkowych,

                 C.   malowanie barierek i wyposażenia nabrzeża (drabinki wyjściowe, pachoły,                                   pierścienie cumownicze i inne elementy metalowe) wraz z numeracją                                                        pachołów,

                 D.   oznakowanie rejonów cumowania jednostek (tymczasowe),

                 E.   przygotowanie terenu pod boisko (wyrównanie podłoża ze spadkiem                                           określonym przez organizatora),

     3)   CZĘŚĆ III:

            dalby przy Wyspie Grodzkiej – 8 sztuk:

            a)  naprawa, uzupełnienie, malowanie barierek i wyposażenia dalb (drabinki                                             wyjściowe, pachoły, pierścienie cumownicze i inne elementy metalowe),

            b)  uzupełnienie, naprawa, konserwacja drewnianego opierzenia. 

3.   Wykonawca jest zobowiązany wykonać:

      1)   program rzeczowo – finansowy prac naprawczych i zabezpieczających – forma                                        opisowa i graficzna – 3 egz. + CD,

      2)   przedmiar robót - 3 egz. + CD,

      3)   kosztorys inwestorski - 3 egz. + CD,

      4)   specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. + CD,

      5)   informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz. + CD.         

4.   Planowane do wykonania prace należy uzgodnić (pisemnie):

      1)   nabrzeże Starówka i dalby przy Wyspie Grodzkiej – właściciel: Zarząd Morskich                               Portów Szczecin i Świnoujście,

      2)   nabrzeże Bułgarskie – właściciel: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PORT                           RYBACKI GRYF,

      3)   nabrzeże Starówka, nabrzeże Bułgarskie i dalby przy Wyspie Grodzkiej – Biuro ds.                           Organizacji Regat Urzędu Miejskiego.

5. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie, itp. niezbędne do przeprowadzenia prac zwianych z bieżącą konserwacją.

6.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   Zamawiający dysponuje materiałami dotyczącymi oceny stanu technicznego nabrzeży oraz dalb.

§         Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia polegającą
na opracowaniu dokumentacji projektowej lub programu prac naprawczych na budowę
lub remont lub prace naprawcze nabrzeży
, uwzględniającej m. in. naprawę lub wymianę urządzeń odbojowych, drabinek włazowych, urządzeń cumowniczych, itp., podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, wartość pracy oraz podmiot zlecający.

       WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4),
iż dysponują co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe
w branży hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej oraz przynależącą do właściwej izby             samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania powyższych warunków
w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część.

2.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

A.                Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

            W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę    cenową;

B.        Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy,    według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;

                      W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

C.                 Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem opisu prac, daty wykonania, miejsca wykonania, wartości prac oraz podmiotu zlecającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);

            W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają        jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli      wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

D.                Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;

E.                 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

            W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają        jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli      wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

F.         Dokument potwierdzający, że osoba wymieniona w wykazie osób i podmiotów,      która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego          załącznik nr 4)  posiada wymagane uprawnienia budowlane projektowe oraz aktualny         dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

G.        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do            rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6            miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

H.        Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę     wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

§          Termin realizacji:

            nie dłużej niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

§         Kryterium:

      cena - 100 %

§         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§         Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

§         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§         Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

§         Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

§         Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

§         Zamawiający zamierza zwołać zebranie wykonawców.

       Zebranie odbędzie się dnia 03.04.2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 4.

§         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

§         Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj.  www.bip.zuk.szczecin.pl

§         Oferty można składać do dnia 05.04.2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

§         Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie.doc 2007-03-29 12:51:35 86,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc 2007-03-29 12:52:10 157,5KB 228 razy
2 za_acznik_nr_1.doc 2007-03-29 12:56:54 35,5KB 227 razy
3 za_acznik_nr_2.doc 2007-03-29 12:57:40 29,5KB 215 razy
4 za__cznik_nr_3.doc 2007-03-29 12:57:57 32,5KB 214 razy
5 za_acznik_nr_4.doc 2007-03-29 12:58:19 29,5KB 199 razy
6 za_acznik_nr_5_I_-_wzor_umowy.doc 2007-03-29 12:58:43 63KB 243 razy
7 zala_cnik_nr_5_II_-_wzor_umowy.doc 2007-03-29 12:59:02 41KB 264 razy
8 zalacznik_nr_5_III.doc 2007-03-29 12:59:58 37KB 230 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK_POSTEPOWANIA.doc 2007-04-06 07:56:52 21KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2007-05-21 08:46:00 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 29-03-2007 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 21-05-2007 08:46