Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH - NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR ELBLĄSKI

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH - NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR ELBLĄSKI” 

 •  Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych - naprawczych nabrzeża Bulwar Elbląski, tj. naprawa oczepu żelbetowego na odcinku dł. 54,70 m (160 m 2).  

CPV 45241500-3  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:  

1) oczyszczenie metodą strumieniowo - ścierną powierzchni betonu,  

2) zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia, 

3) naprawa głębszych ubytków,  

4) zbrojenie siatką przeciwskurczową,  

5) torkretowanie (beton natryskowy średniej grubości ok. 6 cm),  

6) powłoka ochronna cementowo - epoksydowa.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 7 - 9 do SIWZ.

 •  Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:  

WARUNEK 1  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia polegającą na ochronie powierzchni betonowych metodą torkretu o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto, podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, wartość pracy oraz podmiot zlecający.  

WARUNEK 2  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4), iż dysponują co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.  

WARUNEK 3  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 5), że dysponują co najmniej sprzętem do wykonywania torkretu.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;  

B. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie odpowiednio załączników nr 7 - 9
do SIWZ; 
 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;  

 1.  Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, daty wykonania, miejsca wykonania, wartości prac oraz podmiotu zlecającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;

 2.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.  

G. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;  

H. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje Wykonawca według wzoru stanowiącego załącznik nr 5;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz;  

Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;  

I. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  

J. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 •  Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty przekazania placu budowy.  

 • Kryterium:  

cena - 100 %  

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl  

 • Oferty można składać do dnia 11.08.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.  

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.  

 •  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_bulw_elb.doc 2006-08-03 15:07:11 75KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-bulwar_elblaski_-_torkretowanie.rar 2006-08-03 15:07:11 3,8MB 268 razy
Wynik postępowania
1 wynik_bulwar.doc 2006-08-14 13:08:52 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-08-2006 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2006 15:07