Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

"REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE"


 

OGŁOSZENIE  

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg ograniczony (art.. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia publicznego pn.: 

„REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO
W SZCZECINIE” 

 •  Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń biurowych w skrzydle zachodnim Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.  

CPV 45000000-7  

2. Zakres przedmiot zamówienia:  

Etap I - Korytarz parter:  

1) instalacje elektryczne:  

a) prace demontażowe,  

b) instalacje elektryczne wewnętrzne,  

2) instalacja alarmowa:  

a) instalacja systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu - rozbudowa istniejącej instalacji,  

b) roboty uzupełniające - przełożenie przewodów istniejących linii dozorowych na korytarzu ułożonych w korytkach instalacyjnych pod tynk,  

Etap II - Pomieszczenia biurowe na parterze (Budynek Północny):  

 1. branża budowlana:  

a) prace rozbiórkowe i demontażowe,  

b) prace budowlane,  

c) wywóz gruzu,  

2) instalacje elektryczne:  

a) prace demontażowe,  

b) instalacje elektryczne wewnętrzne,  

3) instalacje sanitarne:  

a) instalacja centralnego ogrzewania - demontaż istniejącej i montaż nowoprojektowanej instalacji,  

Etap III - Pokoje biurowe Wydziału Technicznego:

 1.  branża budowlana:  

a) prace rozbiórkowe i demontażowe,  

b) prace budowlane i wykończeniowe,  

c) likwidacja zawilgoceń,  

d) wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek,  

2) instalacje elektryczne:  

a) prace demontażowe,  

b) instalacje elektryczne wewnętrzne, 

3) instalacje sanitarne:  

a) instalacja centralnego ogrzewania - demontaż istniejącej i montaż nowoprojektowanej instalacji.  

3. Prace będą wykonywane w ruchu ciągłym - należy uwzględnić wykonywanie prac również
w godzinach popołudniowych.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany ująć w kosztach budowy m. in. prace związane z organizacją przeprowadzki w pomieszczeniach objętych remontem (np. demontaż mebli, przenoszenie mebli i dokumentów, demontaż i montaż urządzeń). Prace związane z przeprowadzką Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym.  

5. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

 •  Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe określone poniżej:  

WARUNEK I  

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.  

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na wykonaniu robót budowlanych i wykończeniowych w budynkach użyteczności publicznej.  

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 50.000 zł brutto.  

WARUNEK II  

Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują co najmniej:  

 1. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 2. po jednej osobie do pełnienia funkcji kierowników robót przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, z uprawnieniami budowlanymi w specjalności:

  1.  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  2.  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,  

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych specjalności, jeśli którakolwiek
z wykazanych osób posiada łącznie wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wniosek;

 2.  Oświadczenie zgodne z art. 50 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. oświadczenie składa każdy z nich;

 3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 4.  Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, miejsca wykonania, podmiotu zlecającego, daty wykonania oraz wartości prac; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 5.  Dokumenty potwierdzające, że wykazane prace podobne zostały wykonane należycie;

 6.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 7.  Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 8.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, zamierzających składać ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.  

3. Wykonawcy zagraniczni:

 1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. C, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio.  

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym ogłoszeniu, będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.  

5. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie doświadczenia - wykonania prac podobnych. Ocena zostanie dokonana poprzez przyznanie 1 punktu każdej następnej - ponad wymagane minimum - pracy podobnej (zgodnej z zapisami warunku I), której należyte wykonanie zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem.  

6. Wymagania formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym:  

1) wniosek musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem,  

2) wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,  

3) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez te osoby,  

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone
bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie.  

7. Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną:  

1) Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika,
  

2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

 3) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zapisy pkt 1 - 2.

 •  Termin wykonania zamówienia 

Etap I i II - 10 tygodni od daty przekazania placu budowy,  

Etap III - 9 tygodni od daty upływu 7 dni po realizacji etapu I i II  

Pomiędzy realizacją etapu I i II a realizacją etapu III nastąpi 7 dni przerwy
w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, która będzie związana z montażem mebli
w przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeniach.

 •  Kryterium oceny ofert i jego znaczenie 

najniższa cena

 •  Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 20.

 •  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 •  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 •  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 •  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 •  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 •  Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można składać do dnia 21.07.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.  

1  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_1307.doc 2006-07-13 10:41:28 99,5KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc 2006-08-21 12:01:07 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-07-2006 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2006 10:41