Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

"WYKONANIE PRZEGLĄDU 5 - LETNIEGO NABRZEŻA BULWAR BENIOWSKIEGO ORAZ PRZEGLĄDU ROCZNEGO POZOSTAŁYCH NABRZEŻY"

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„WYKONANIE PRZEGLĄDU 5 - LETNIEGO NABRZEŻA BULWAR BENIOWSKIEGO ORAZ PRZEGLĄDU ROCZNEGO POZOSTAŁYCH NABRZEŻY”  

 • Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu 5 - letniego nabrzeża Bulwar Beniowskiego oraz przeglądu rocznego pozostałych nabrzeży.  

CPV 93630000-3, 74300000-2  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) Wykonanie przeglądu 5 - letniego nabrzeża Bulwar Beniowskiego - całkowita długość 538 mb, obejmującego m. in.:  

a) przegląd drewnianej ścianki szczelnej na dł. 384 mb (284 + 100), gł. 2,80 m wraz z palami położonymi przed ścianką - ok. 242 szt.,  

b) przegląd nabrzeża o prowizorycznym zabezpieczeniu na dł. 154 mb, gł. 1,50 m wraz z palami położonymi przed ścianką ok. 22 szt.,  

c) sondaż przy nabrzeżu oraz badanie czystości dna w pasie 40 m na wodę (wzdłuż całego nabrzeża),  

d) szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu,
tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu,  

e) ocenę stanu technicznego, wykonaną przez osobę z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi lub hydrotechnicznymi,  

f) atest nurkowy w formie opisowej i graficznej oraz dokumentację fotograficzną,  

g) protokół z przeglądu 5 - letniego,  

2) Wykonanie przeglądu rocznego nabrzeży:  

a) Bulwar Piastowski - dł. 928 mb,  

b) Bulwar Elbląski - dł. 253,50 mb,  

c) Bulwar Gdyński - dł. 629 mb,  

d) Bulwar Gdański - dł. 336 mb,  

e) Przyczółki Mostu Portowego:  

- płd. - zach. - dł. 43,60 mb,  

- płd. - wsch. - dł. 70 mb,  

- płn. - zach. - dł. 65,20 mb,  

f) Bulwar Wyspy Puckiej - dł. 536 mb,  

g) Przyczółki Mostu Cłowego:  

- płn. - wsch. - dł. 58,10 mb,  

- płd. - wsch. - dł. 58,80 mb,  

- płd. - zach. - dł. 35,30 mb,  

- płn. - zach. - dł. 49,10 mb,  

h) Nabrzeże Regalia - dł. 50,40 mb,  

i) Bulwar Nadodrzański - dł. 188,50 mb,  

- protokoły z przeglądu rocznego Wykonawca wykona odrębnie dla każdego z 14 obiektów,  

3) Wykonanie sondażu kontrolnego wzdłuż:  

a) przyczółków Mostu Cłowego:  

- płd. - zach. - dł. 35,30 mb,  

- płn. - zach. - dł. 49,10 mb,  

b) Bulwaru Gdańskiego - na odcinku dł. 45,50 m,  

w pasie 5 m na wodę w siatce 2,50 m x 2,50 m oraz przeprowadzenie analizy wraz
z wnioskami, na podstawie wykonanych sondaży z ostatnich 3 lat, odrębnie dla każdego odcinka, wykonanej przez osobę z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi lub hydrotechnicznymi.  

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 •  Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:  

WARUNEK 1  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.  

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na przeglądzie stanu technicznego nabrzeża - ścianki szczelnej.  

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 25.000 zł brutto.  

WARUNEK 2  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4), iż dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub hydrotechnicznej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, miejsca wykonania, podmiotu zlecającego, daty wykonania oraz wartości prac (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;

 2.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 2.  Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych wraz z uprawnieniami do wykonywania prac podwodnych;  

 3. Wycena prac sporządzona w formie szczegółowej, zgodnie z załącznikiem nr 5;

 4.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 •  Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 40 dni od daty podpisania umowy.

 •  Kryterium:  

cena - 100 %

 •  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 •  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 •  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 •  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 •  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 •  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl

 •  Oferty można składać do dnia 24.07.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 •  Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.  

1   

 •  

   

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_przeglad.doc 2006-07-13 10:44:16 78,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Przegl_d_nabrze_y.rar 2006-07-13 10:44:16 242,8KB 254 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.doc 2006-07-25 14:16:43 24KB
2 wynik-ponownie.doc 2006-08-14 13:19:33 23,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2006-08-25 10:48:30 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-07-2006 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2006 10:44