Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

"PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA TERENIE PARKU ARKOŃSKIEGO W SZCZECINIE"


 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA TERENIE PARKU ARKOŃSKIEGO
W SZCZECINIE” 

 •  Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Arkońskiego
w Szczecinie. 

CPV 77313000-7  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę i pielęgnację drzewostanu w Parku Arkońskim - pomiędzy ulicami Fałata, Moczyńskiego i Zaleskiego.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6.  

 • Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:  

WARUNEK 1  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.  

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na pielęgnacji drzewostanu na terenach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.  

WARUNEK 2  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4),
iż dysponują co najmniej jedną osobą uprawnioną do bezpośredniego nadzoru prac w zieleni zabytkowej, tj.:  

1) posiadającą dyplom ukończenia wyższych studiów na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo lub leśnictwo i tytuł zawodowy magistra oraz, która odbyła co najmniej 12 - miesięczną praktykę przy konserwacji i pielęgnacji zieleni zabytkowej,  

lub  

2) posiadająca zaświadczenie o kwalifikacjach do kierowania pracami wydane
na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r.
w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach
i archeologicznych prac wykopaliskowych lub rozporządzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 11 sierpnia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych
i wykopaliskowych, warunkach prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności,  

oraz dysponują co najmniej trzema osobami posiadającymi dokumenty ukończenia kursu pilarza drzew ozdobnych.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:  

 1. Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;  

B. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie odpowiednio załącznika nr 6
do SIWZ; 
 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną;

 1.  Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, miejsca wykonania, podmiotu zlecającego, daty wykonania oraz wartości prac (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;  

 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 1.  Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia;

 2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.  

 • Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.  

 • Kryterium:  

cena - 100 %  

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl  

 • Oferty można składać do dnia 26.07.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.  

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.  

 •   

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_drzewostan.doc 2006-07-14 10:42:54 74,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-piel_drzewostanu_park_arkonski.rar 2006-07-14 10:42:54 60,0KB 254 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_pielegnacja_drzewostanu.doc 2006-07-28 14:48:03 23,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2006-08-21 14:55:42 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-07-2006 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2006 10:42