Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR NADODRZAŃSKI

 

OGŁOSZENIE  

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg ograniczony (art.. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR NADODRZAŃSKI
W SZCZECINIE”  

 • Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa nabrzeża Bulwar Nadodrzański w Szczecinie.  

CPV 74262000-3  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:  

1) bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z realizacją robót,  

2) interpretowanie robót jako dodatkowych (zamiennych),  

3) kontrola budowy w zakresie technicznej kontroli jakości prowadzonych robót, a także ich zabezpieczenia, zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli właściwej
jakości wbudowanych materiałów, dostarczenia przez wykonawcę robót wymaganych uzgodnień, atestów, świadectw dopuszczenia, itp.,  

4) instruowanie wykonawcy robót odnośnie technologii budowy oraz technologii zabezpieczenia robót,  

5) ocena technicznej poprawności wykonania robót, kwalifikacja robót jako dodatkowych,  

6) uczestnictwo w odbiorach przejściowych i odbiorze końcowym,  

7) prowadzenie rozliczenia budowy, sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów robót, kosztorysów, itp.

 •  Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy określony poniżej:  

WARUNEK  

Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą do pełnienia nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności:  

1) hydrotechnicznej,  

2) sanitarnej,  

3) drogowej,  

4) elektrycznej  

oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.  

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych specjalności, jeśli którakolwiek
z wykazanych osób posiada łącznie wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wniosek;

 2.  Oświadczenie zgodne z art. 50 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jedno wspólne ww. oświadczenie;

 3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 4.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 5.  Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 6.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, zamierzających składać ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.  

3. Wykonawcy zagraniczni:

 1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. C, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio.  

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym ogłoszeniu, będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.  

5. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie warunku dodatkowego - osób
i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena zostanie dokonana poprzez przyznanie 1 punktu każdej następnej - ponad wymagane minimum - osobie lub podmiotowi (zgodnie z zapisami warunku dodatkowego), której uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

6. Wymagania formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym:  

1) wniosek musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem,  

2) wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,  

3) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez te osoby,  

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone
bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie.  

7. Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną:  

1) Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika,
  

2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  

3) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zapisy pkt 1 - 2.  

 • Termin wykonania zamówienia: do dnia zgłoszenia wykonania prac w Nadzorze Budowlanym  

 • Kryterium oceny ofert i jego znaczenie 

najniższa cena  

 • Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 20 

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 • Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można składać do dnia 28.07.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.  

 •  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_nadzor.doc 2006-07-20 13:50:58 91KB
Wynik postępowania
1 wynik_nadzor.doc 2006-08-14 13:13:01 24KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2006-08-25 10:50:23 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-07-2006 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 13:50