Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

BUDOWA PLACYKÓW POD POJEMNIKI NA SORTOWANE ODPADY

 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„BUDOWA PLACYKÓW POD POJEMNIKI NA SORTOWANE ODPADY”  

 • Przedmiot i zakres zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placyków pod pojemniki na sortowane odpady.  

CPV 45112714-3  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) budowę placyków utwardzonych kostką betonową pod pojemniki na sortowane odpady na terenie cmentarzy komunalnych w Szczecinie, tj. w Zdrojach, Płoni, Wielgowie i Dąbiu,  

2) obsadzenie placyków żywopłotami maskującymi,  

3) uzupełnienie obrzeży chodnikowych wzdłuż fragmentów alejek,  

4) konserwacja wybranych odcinków alejek.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 5 - 7.  

 • Warunki stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:  

WARUNEK  

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.  

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na utwardzeniu nawierzchni alejek o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto, natomiast za drugą pracę podobną - pracę polegającą na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1.  Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;  

B. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie odpowiednio załączników nr 5 - 7 do SIWZ;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 1.  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną;  

 1. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem opisu prac, miejsca wykonania, podmiotu zlecającego, daty wykonania oraz wartości prac (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3);  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.  

 1. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zostały wykonane należycie;  

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 •  Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty przekazania placu budowy.  

 • Kryterium:  

cena - 100 %  

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 •  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 •  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 •  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 •  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 •  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.zuk.szczecin.pl

 •  Oferty można składać do dnia 01.08.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 •  Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

 1 

 •   

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_placyki.doc 2006-07-24 14:26:17 71KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Placyki_pod_pojemnki_na_odpady.rar 2006-07-24 14:26:17 7,9MB 297 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.doc 2006-08-01 11:17:24 23,5KB
2 Odp_na_pyt_2.doc 2006-08-07 10:59:28 23,5KB
3 nowy_zalacznik_nr_6.pdf 2006-08-08 12:41:43 1,8MB
4 Odp_na_pyt.doc 2006-08-08 12:41:58 28,5KB
Wynik postępowania
1 wynik_placyki.doc 2006-08-14 13:12:01 23KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2006-08-25 10:44:42 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-07-2006 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 14:26