Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów - Inspektor ds. utrzymania rowów melioracyjnych i cieków

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Inwestycji i Remontów – Inspektor ds. utrzymania rowów melioracyjnych i cieków - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z programowaniem i planowaniem remontów i inwestycji urządzeń komunalnych (rowy melioracyjne i cieki), oraz remontów i inwestycji innych obiektów realizowanych na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
 • monitorowanie przebiegu inwestycji, remontów,
 • nadzór nad realizacją planu finansowo –rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań,
 • sprawozdawczość z realizowanych zadań,
 • współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu, oraz jednostkami zewnętrznymi.

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej  lub hydrotechnicznej,
 3. minimalny staż pracy 1 rok przy nadzorowaniu lub kierowaniu  budowami ewentualnie przy utrzymaniu lub eksploatacji obiektów,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw  publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, Excel, Word,
 4. mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wrześniu 2020 r. kształtował się poniżej 6%.

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych  opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor ds. utrzymania rowów melioracyjnych i cieków„  kopertach w  terminie do: 26.10.2020 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 06-10-2020 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2020 14:55