Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecine


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH
DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. (CPV 24490000-5)

2. Wykaz leków weterynaryjnych zawiera załącznik nr 1.

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53 poz. 533 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zmianami).

4. Dostawa będzie następowała w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1) wraz z tabelka nr 1;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, w tym zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory grupy I-R, wydane przez odpowiedni organ, tj. Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 16.02.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 06.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 16-02-2006 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2006 11:21