Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy Placu Kościuszki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELEŃCA IM. JANINY SZCZERSKIEJ PRZY PLACU KOŚCIUSZKI
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę.

(CPV 74142120-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a. projekt budowlany (6 egz.),

b. projekt wykonawczy (6 egz.),

d. przedmiar robót (6 egz.),

e. kosztorys inwestorski (2 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1 egz.),

g. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (1 egz.),

h. wizualizacja projektu.

Założenia wyjściowe:

 1. Likwidacja schronów, po uzyskaniu przez wykonawcę akceptacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM,

 2. Inwentaryzacja istniejącego drzewostanu z zaleceniami pielęgnacyjnymi (cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, wycinka),

 3. Utrzymanie starodrzewia - zachowanie cennych okazów dendrologicznych,

 4. Odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego, w tym rodzaj nasadzeń,

 5. Rekultywacja trawnika,

 6. Wprowadzenie roślin zadarniających, cieniolubnych w miejsca zacienione,

 7. Wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze, ogrodzenia) dostosowane do charakteru historycznego obiektu,

 8. Wprowadzenie stylowego oświetlenia,

 9. Remont układu komunikacyjnego - wymiana nawierzchni i obrzeży oraz usankcjonowanie tzw. przedeptów zwyczajowo przyjętych,

 10. Remont murków z kamienia łamanego,

 11. Remont pompy wraz z odtworzeniem terenu wokół - wszelkie sprawy należy uzgadniać ze ZWiK,

 12. Przekształcenie basenu p.poż. w fontannę wraz z wykonaniem przyłącza wod. - kan. (opracowanie 2 wariantów do akceptacji przez Zamawiającego) w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM,

 13. Wprowadzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem,

 14. Zmiana lokalizacji naziemnego szaletu miejskiego i zastąpienie go obiektem podziemnym lub usytuowanym na obrzeżach skweru, w miejscu mniej eksponowanym, wraz z koncepcją architektoniczną,

 15. Koncepcja architektoniczna obiektu gastronomicznego do ewentualnego wykorzystania dla przyszłego inwestora.

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z:

1) ustawą Prawo Budowlane,

2) Polskimi Normami,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

5) zasadami wiedzy technicznej,

w oparciu o załączniki nr 1 - 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz będzie obejmował wszelkie opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia (m. in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Zakładem Energetycznym Szczecin Oświetlenie Ulic Sp. z o.o., Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji) i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do nieodpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej na remont zieleńca objętego opieką konserwatorską (inwentaryzacje, nawierzchnie, oświetlenie, mała architektura, zieleń, itp.) o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2006 r. i odpowiednio w podziale na etapy:

  1. etap I - do dnia 30.08.2006 r.,

  2. etap II - do dnia 30.10.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 03.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 21.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-03-2006 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2006 14:15