Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony (art.. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.

„KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPARWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO - MELIORACYJNYCH ORAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części)”

 • Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z konserwacją, eksploatacją
  i utrzymaniem w stałej sprawności technicznej n/w urządzeń wodno - melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, tj.:

  1. urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

  2. krat na urządzeniach wodno - melioracyjnych,

  3. urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach miejskich,

  4. basenów p. poż.,

  5. fontann miejskich,

  6. przepompowni,

  7. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych,

oraz wykonywanie prac interwencyjnych związanych z awariami i zdarzeniami losowymi na tych urządzeniach (również w dni wolne od pracy).

(CPV 50511000-0, 50512000-7, 45215510-5, 45232430-5, 45262330-3, 45246400-7)

2. Czas reakcji na zgłoszoną awarię - 90 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia pierwszej czynności związanej z jej usunięciem.

3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

CZĘŚĆ I - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych i krat na tych urządzeniach

CZĘŚĆ II - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach

CZĘŚĆ III - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni, basenów p.poż., fontann, sieci wodno - kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych

 1. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1- 7.

 • Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie prac
w zakresie konserwacji lub remontów urządzeń wodno - melioracyjnych przez ciągły okres minimum 4 miesięcy.

Łączna wartość prac musi wynosić najmniej 200.000 zł.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia
w specjalności urządzeń wodno - melioracyjnych oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ II

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie prac
w zakresie konserwacji lub remontów urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach przez okres minimum 30 dni.

Wartość pracy musi wynosić najmniej 15.000 zł.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia
w specjalności urządzeń wodno - melioracyjnych oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ III

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prowadzenie eksploatacji lub stałej konserwacji lub remontów przepompowni, bądź basenów p.poż., bądź fontann, bądź sieci wodno - kanalizacyjnej.

Łączna wartość prac musi wynosić najmniej 100.000 zł.

Łączny minimalny okres trwania tych prac musi wynosić 5 miesięcy.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia
w specjalności inżynierii sanitarnej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1 wraz z odpowiednimi tabelami w zależności od części, na które Wykonawca składa ofertę); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy
  z wykonawców składających ofertę wspólną;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa odpowiednio każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 8. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 9. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 10. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 11. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 12. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 13. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy od daty zawarcia umowy

 • Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

najniższa cena

 • Wadium:

Wadium wynosi 76.000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), natomiast w podziale na części odpowiednio:

CZĘŚĆ I - 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych),

CZĘŚĆ II - 6.000 zł (sześć tysięcy złotych),

CZĘŚĆ III - 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 06.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 28.04.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

 • Odwołanie wnosi się Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu (art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

 • Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 06.03.2006 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-03-2006 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2006 11:54