Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie naprawy elementów dachu w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE NAPRAWY ELEMENTÓW DACHU W BUDYNKU BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO - SKRZYDŁO PRAWE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elementów dachu w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe.

CPV 45261910-6

2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

1) naprawę dachu,

2) naprawę kominów,

3) naprawę elewacji,

4) wywóz i utylizację gruzu z rozbiórek,

3. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1 - 4.

UWAGA.

1. PROJEKT ARCHITKTONICZNO - BUDOWLANY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWIERA PEŁNY ZAKRES ROBOT. NALEŻY WYCENIĆ ROBOTY WYSZCZEGÓLNIONE
W PRZEDMIARZE ROBÓT.

2. PRZEDMIOTOWE PRACE BĘDĄ WYKONYWANE W RUCHU CIĄGŁYM.

3. WYKONYWANIE PRAC W GODZINACH 7.00 - 21.00.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za prace podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, przy czym jedna praca musi polegać na remoncie ścian
z cegły klinkierowej, natomiast druga - na wykonaniu pokrycia z dachówki wraz
z obróbkami dekarskimi.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 20.000 zł brutto.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałowym sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 4; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 6. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 7. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 9. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe (oświadczenie) oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 08.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 24.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-03-2006 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2006 12:35