Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie specjalistycznego przeglądu technicznego obiektów przynależnych do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW PRZYNALEŻNYCH DO TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznego przeglądu technicznego obiektów przynależnych do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

(CPV 45112714-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Powłokowe zadaszenie Teatru Letniego:

A. wykonanie szczegółowego specjalistycznego przeglądu technicznego 3 - letniego,

B. sporządzenie oceny stanu technicznego wraz z protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i operatami pomiarowymi,

C. opracowanie programu prac naprawczych wraz z szacunkową wyceną;

Powyższy przegląd należy wykonać zgodnie z Instrukcją Użytkowania Zadaszenia Powłokowego „Teatr Letni” w Parku Kasprowicza w Szczecinie, opracowaną w oparciu o wytyczne sporządzone przez Generalnego Wykonawcę Robót Budowlano - Montażowych i Głównego Projektanta;

2) Budynek WC znajdujący się na terenie Teatru Letniego:

A. wykonanie szczegółowego specjalistycznego przeglądu technicznego 5 - letniego,

B. sporządzenie oceny stanu technicznego wraz z protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i operatami pomiarowymi,

C. opracowanie programu prac naprawczych wraz z szacunkową wyceną;

3) Budynek Teatru Letniego:

A. wykonanie szczegółowego specjalistycznego przeglądu technicznego 5 - letniego,

B. sporządzenie oceny stanu technicznego wraz z protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i operatami pomiarowymi,

C. opracowanie programu prac naprawczych wraz z szacunkową wyceną;

4) Widownia:

A. wykonanie szczegółowego specjalistycznego przeglądu technicznego 5 - letniego,

B. sporządzenie oceny stanu technicznego wraz z protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i operatami pomiarowymi,

C. opracowanie programu prac naprawczych wraz z szacunkową wyceną.

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów użyteczności publicznej, np. szkoła, przychodnia, szpital, obiekt sportowy, restauracja lub wykonaniu 5 - letniej kontroli okresowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Wartość pracy podobnej nie może być mniejsza niż 5.000 zł brutto.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

 1. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,

 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych, bez ograniczeń

oraz przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.04.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 08.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 27.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-03-2006 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2006 12:47