Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Światowida i ul. Grobla


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
PRZY UL. ŚWIATOWIDA I UL. GROBLA”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Światowida i ul Grobla wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

(CPV 74222000-1, 74250000-6, 7433000-1, 74232310-0, 74232220-2, 74232200-6).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. po konsultacji z Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
   i zagospodarowania terenu,

  2. wykonanie wtórnika geodezyjnego,

ETAP II:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - odrębnie dla ul. Światowida i ul. Grobla:

a. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu (6 egz.),

b. projekt architektoniczno - budowlany (6 egz.),

c. projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (6 egz.),

d. przedmiar robót (2 egz.),

e. kosztorys inwestorski (2 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (6 egz.),

g. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (6 egz.),

h. inwentaryzacja zieleni (6 egz.),

i. wizualizacja projektu - (1 egz. i CD),

Ponadto należy:

a. wykonać opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji, tj. m.in.:

- badania geologiczno - inżynierskie,

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

- analizy nawigacyjne wraz z oznakowaniem nawigacyjnym,

- sondaże dna,

b. uzyskać, od właściwych jednostek organizacyjnych, niezbędne warunki techniczne przyłączenia m. in. do sieci:

- wodociągowych,

- kanalizacyjnych,

- elektroenergetycznych,

- telekomunikacyjnych,

c. uwzględnić w opracowaniu zmiany przebiegu ulicy Światowida oraz zagospodarowanie terenów, które pozostaną po rozbiórce budynków (ZBiLK opracowuje na tym terenie projekt rozbiórki) - w ścisłej współpracy z BPPM, ZDiTM, ZBiLK,

d. uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych,

e. uzyskać decyzję Ministra Infrastruktury o pozwoleniu na wznoszenie
i wykorzystywanie budowli i urządzeń w Polskim Obszarze Morskim,

f. uzyskać decyzję Wojewody, Prezydenta o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,

g. uzyskać decyzje, pozwolenia na zajęcie gruntów będących w posiadaniu różnych podmiotów,

h. uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe:

- w odniesieniu do ul. Światowida -

(w rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić zagospodarowanie terenu w wersji:

a. z uwzględnieniem istniejącej zabudowy,

b. z uwzględnieniem zagospodarowania terenów pozostałych po rozbiórce budynków bez uwzględnienia zmiany przebiegu ulicy,

c. z uwzględnieniem zagospodarowania terenów pozostałych po rozbiórce budynków oraz przyszłej zmiany przebiegu ulicy):

A. przeprowadzenie konserwacji drzewostanu ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz cięciami sanitarnymi - uporządkowanie terenu z istniejącymi zasobami zieleni,

B. uporządkowanie terenu pod katem robót ziemnych, tj. wyrównanie, plantowanie, wywóz gruzu, itp.,

C. maksymalne wykorzystanie jako głównej atrakcji terenu walorów bliskiego kontaktu
z rzeką Odra - otworzenie widoku z ulicy do rzeki,

D. zaplanowanie boiska,

E. wprowadzenie oświetlenia,

F. uzbrojenie terenu w niezbędne sieci do funkcjonowania projektowanych obiektów,

G. stworzenie swobodnych muraw rekreacyjnych oraz przestrzennych polan do wypoczynku zarówno biernego jak i czynnego, miejsce dla większych spotkań (ok. 1000 osób) jako np. miejsce końcowe rajdów turystycznych,

H. rozwiązanie problemów nieestetycznych i oddzielających od wody hangarów - likwidacja, ewentualnie przeniesienie na teren przy ul. Grobla,

I. rozważenie możliwości bliskiego sąsiedztwa Odry do wprowadzenia ścieżek dydaktycznych fauny flory rzecznej,

J. budowa przystani dla statków pasażerskich, np. tramwaju wodnego,

K. wykonanie umocnień brzegowych,

L. utworzenie punktu małej gastronomii wraz z przyległym placem zabaw - należy wskazać lokalizację i formę architektoniczną obiektu - dokumentacja projektowa obiektu gastronomii zostanie opracowana przez przyszłego inwestora (właściciela obiektu),

- w odniesieniu do ul. Grobla -

(w rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić zagospodarowanie terenu w wersji:

a. z uwzględnieniem istniejącej zabudowy,

b. z uwzględnieniem zagospodarowania terenów pozostałych po rozbiórce budynków):

A. remont trawników na skarpach i miejscach zacienionych, wprowadzenie roślinności okrywowej,

B. urządzenie placu zabaw dla dzieci,

C. wymiana i zwiększenie ilości ławek wraz z umocowaniem nawierzchni pod ławkami,

D. wymiana i zwiększenie ilości koszy na śmieci,

E. remont nawierzchni pieszych z uwzględnieniem przedeptów zwyczajowo przyjętych,

F. powiększenie obecnego parku L. Koczego przez połączenie z działkami nr 41, 6/1, 4, 5, 44, 6/19,

G. wprowadzenie oświetlenia,

H. uzbrojenie terenu w niezbędne sieci do funkcjonowania projektowanych obiektów,

I. konserwacja drzewostanu,

J. wprowadzenie roślinności izolacyjnej od strony ulicy,

K. wprowadzenie osi widokowej na rzekę Odrę,

L. przekształcenie działki nr 44 w bulwar lub promenadę z maksymalnie wykorzystanym dostępem do wody oraz rozważenie likwidacji (z alternatywna lokalizacją)hangarów za działkami ogródkowymi wzdłuż rzeki,

M. na działce nr 24 urządzenie terenu sportowego przeznaczonego dla młodzieży,

N. wykonanie umocnień brzegowych,

O. zabezpieczenie wylotu skanalizowanego odcinka cieku Gręziniec,

P. zachowanie istniejących działek ogródkowych na działce nr 7 przy ul. Wiszesława,

R. utworzenie punktu małej gastronomii - należy wskazać lokalizację i formę architektoniczną obiektu - dokumentacja projektowa obiektu gastronomii zostanie opracowana przez przyszłego inwestora (właściciela obiektu).

ETAP III:

 1. uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni (np. parki wraz z małą architekturą, place zabaw, oświetlenie, nawierzchnie, itp.) o powierzchni minimum 0,5 ha
i wartości minimum 15.000 zł.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w następujących zakresach:

a) urządzania terenów zieleni,

b) hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej,

c) konstrukcyjnej,

d) architektonicznej,

e) elektrycznej,

f) sanitarnej,

g) drogowej.

oraz przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego (za wyjątkiem architekta krajobrazu - pkt a).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 08.12.2006 r.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 95 %

2) termin płatności - 5%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 80 zł, od dnia 08.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 28.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-03-2006 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2006 14:58