Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Piastowski" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ZADANIA „REMONT I PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR PIASTOWSKI” WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Piastowski - na odcinku od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do Trasy Zamkowej” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

(CPV 74250000-6, 74232200-5, 74232220-2, 74232310-0).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. wykonanie wtórnika geodezyjnego wraz z wykazem działek i własności (również
   w wersji elektronicznej),

  2. inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań - (3 egz.),

  3. koncepcja techniczno - kosztowa (w trzech wariantach), przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego materiałów (stare dokumentacje projektowe), która umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego wariantu potwierdzonego protokołem - (2 egz.+ wizualizacja),

ETAP II:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a. projekt budowlany dla całego zadania - projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany - (7 egz. + wizualizacja),

b. projekty wykonawcze remontu i odbudowy dla poszczególnych odcinków nabrzeża
i branż - wraz z wytycznymi wykonawczymi, obliczeniami oraz technologią wykonania robót - (4 egz.),

c. przedmiary robót w podziale na branże, dla całości zadania - przedmiary powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - (2 egz.
+ wersja elektroniczna),

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru oraz wymagania co do właściwości materiałów - (4 egz.),

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (7 egz.),

f. kosztorysy inwestorskie i nakładcze dla całego zadania, w podziale na branże wraz z podaniem kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych - (2 egz. + wersja elektroniczna),
g. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - (2 egz.),

Ponadto należy:

a. wykonać opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji, tj. m.in.:

- dokumentację geologiczno - inżynierską (2 egz.),

- instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem
(w zależności od przyjętego wariantu) - (2 egz.),

b. uwzględnić w opracowaniu opinie i sugestie ZWiK, ZDiTM, WGKiOŚ UM,

c. uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

d. uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

e. przygotować specjalistyczne opracowania, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę,

f. zastosować technologie i materiały zgodne z wymogami ochrony środowiska,

g. uzyskać zgody od wszystkich jednostek i osób, których interes prawny może zostać naruszony w związku z planowaną inwestycją,

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe:

A. Przy projektowaniu przebudowy nabrzeża należy uwzględnić wyrównanie linii brzegowej dostosowując ją do odbudowanych odcinków nabrzeża - dotyczy nabrzeża
z drewnianą ścianką szczelną - ewentualne obniżenie korony oczepu przystosowując nabrzeże do postoju małych jednostek pływających,

B. Nabrzeże musi być odpowiednio oświetlone na całej długości,

C. Nabrzeże musi być wyposażone w punkty poboru wody i energii elektrycznej dla jednostek pływających (wykorzystanie wykonanego projektu elektrycznego i sanitarnego na przebudowę Bulwaru Nadodrzańskiego - etap IV - istnieje możliwość podłączenia się do projektowanych sieci: wodociągowej i elektrycznej,

D. Należy przewidzieć wyposażenie nabrzeży w niezbędne przyłącza do podłączenia ewentualnych punktów gastronomicznych, pamiątkarskich, itp.,

E. Należy rozważyć możliwość wykonania zaplecza socjalnego, miejsc parkingowych oraz koszy na odpady stałe,

F. Należy przewidzieć ewentualną wymianę urządzeń odbojowych, drabinek wyjściowych, urządzeń cumowniczych,

G. Nabrzeże musi być wyposażone w odpowiednią ilość sprzętu ratowniczego oraz oznakowanie nawigacyjne zgodnie z ustaleniami z Urzędem Morskim i RZGW,

H. Należy przewidzieć kapitalny remont nabrzeża ze stalowa ścianką szczelną wraz
z uwzględnieniem między innymi, wylotów kolektorów deszczowych i kanalizacyjnych oraz rokad kablowych.

ETAP III:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub remont nabrzeża o wartości minimum 80.000 zł brutto.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w następujących branżach:

a) hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej,

b) konstrukcyjnej,

c) architektonicznej,

d) elektrycznej,

e) sanitarnej,

f) drogowej.

oraz przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - do dnia 12.12.2006 r. odpowiednio w podziale na etapy:

etap I - 60 dni od daty zawarcia umowy,

etap II - od dnia wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszego wariantu, czas niezbędny na wykonanie,

etap III - do dnia 12.12.2006 r.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 95 %

2) termin płatności - 5%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 08.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 31.03.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-03-2006 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2006 12:45