Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Regulacja strumienia Chojnówka


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony (art.. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.

„REGULACJA STRUMIENIA CHOJNÓWKA W SZCZECINIE”

 • Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest regulacja strumienia Chojnówka w Szczecinie - I etap, tj. odcinek od ul. Jęczmiennej do ul. Kolorowych Domów (odcinek hm 32+70 ÷ 34+79).

CPV 4524000-1, 454600-3, 4524700-0

2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

 1. przebudowę osadnika piasku,

 2. wykonanie przegrody doliny z przepustami,

 3. regulację cieku wraz z korekcją progową,

 4. zabezpieczenie skarp,

 5. zabezpieczenie wylotów kanałów deszczowych,

 6. wycinkę drzew.

3. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1 - 7.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) przeprowadzenia prac gruntowych z pominięciem sezonu rozrodczego, tj. okresu między 1 marca a 31 lipca, z wyłączeniem przebudowy piaskownika i budowy przegrody doliny;

2) powiadomienia odpowiednich służb o przystąpieniu do robót - zgodnie z Opinią
nr 1055/2003 z dnia 20.04.2004 r. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej;

3) powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac;

4) wycinki drzew i krzewów pod nadzorem upoważnionego pracownika Dyrekcji Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry, inspektora nadzoru, leśniczego Leśnictwa Dąbie - zgodnie z decyzją znak WGKiOŚ.II-BS/7637/49/03/04 z dnia 12.01.2004 r. oraz zezwoleniem znak WGKiOŚ.ii/JK/6110/12/04 z dnia 8 marca 2004 r.;

5) ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych;

6) wykonania geodezji powykonawczej oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, tj. m. in. deklaracji zgodności, atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, itp. na wykorzystane materiały budowlane;

7) zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym;

8) umieszczenie na budowie - w widocznym miejscu - tablicy informacyjnej;

9) zapewnienie kierownika budowy;

10) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 • Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie prac polegających na regulacji koryta cieków, rzek, itp. wraz z wykonaniem umocnień brzegów, korekcji progowej, przegród, grodzy, piaskowników, itp.

Wartość pracy musi wynosić najmniej 100.000 zł.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno - melioracyjnej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 7; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa odpowiednio każdy
  z wykonawców składających ofertę wspólną;

 9. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 10. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 11. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 12. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 13. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 14. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin wykonania zamówienia:

200 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy

 • Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

najniższa cena

 • Wadium:

Wadium wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 50 zł, od dnia 10.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 08.05.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

 • Odwołanie wnosi się Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu (art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

 • Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: 10.03.2006 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-03-2006 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2006 11:50