Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Dostawa wraz z montażem mebli, oświetlenia dekoracyjnego i drzwi przesuwnych do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI, OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO I DRZWI PRZESUWNYCH DO KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE (w podziale na części)”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli, oświetlenia dekoracyjnego
i drzwi przesuwnych do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w podziale na części).

CPV 36140000-4

2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

CZĘŚĆ I Dostawa wraz z montażem mebli do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

CZĘŚĆ II Dostawa wraz z montażem oświetlenia dekoracyjnego do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

CZĘŚĆ III Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwnych do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

3. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załącznikach nr 1 - 2.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna dostawę
i montaż mebli.

Łączna wartość prac musi wynosić najmniej 40.000 zł.

CZĘŚĆ II

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1 wraz z tabelami);
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 2. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 3. dot. części I: Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 4. dot. części I: Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 5. dot. części II: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 6. dot. części II: Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 15.03.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 03.04.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-03-2006 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2006 15:46