Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kompleksowe zagospodarowanie okolic Jeleniego Stawu jako ponadosiedlowgo terenu rekreacyjnego


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE OKOLIC JELENIEGO STAWU JAKO PONADOSIEDLOWEGO TERENU REKREACYJNEGO

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowe zagospodarowanie okolic Jeleniego Stawu jako ponad osiedlowego terenu rekreacyjnego. (CPV 74142120-3)

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie otoczenia Jeleniego Stawu obejmujące m. in.:

a. wykonanie wtórnika geodezyjnego,

b. inwentaryzację zieleni (6 egz.),

c. uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na pobór i piętrzenie wody w stawie,

d. dokumentację projektowo - wykonawczą,

e. przedmiar robót po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym zakresu robót (6 egz.),

f. przedmiar robót na bagrowanie środkowej części zbiornika po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym zakresu robót,

g. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

h. kosztorys inwestorski (2 egz.),

i. kosztorys inwestorski na bagrowanie środkowej części zbiornika,

j. wniosek do WGKiOŚ na odrolnienie gruntu zajętego pod elementy małej architektury trwale związanej w gruntem,

k. zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

l. wizualizację projektu (płyta CD).

  1. Założenia wyjściowe:

a. miejsca postojowe dla samochodów (10 stanowisk),

b. zakaz wjazdu pojazdów,

 1. nawierzchnie utwardzone, żwirowe,

 2. miejsca trawiaste i piaszczyste do wypoczynku biernego i czynnego,

 3. ławki/siedziska, stoły/ławy, miejsca do grillowania, kosze na śmieci,

 4. urządzenie niewielkiego placu zabaw dla dzieci (materiał - okorowane belki),

 5. miejsca gniazdowania ptactwa wodnego,

 6. krzewy ozdobne z owocami jadalnymi dla ptactwa i zwierzyny,

 7. ścieżki edukacyjne,

 8. rośliny wodne,

 9. naniesienie na istniejącą mapę linii porostu roślinności stawowej w czaszy zbiornika.

ETAP II:

1) opracowanie 2 koncepcji uzupełniających kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Jeleniego Stawu z możliwością etapowania realizacji zadania obejmujących m. in.:

a. wykonanie wtórnika geodezyjnego,

b. inwentaryzację zieleni (6 egz.),

c. szacunkowy kosztorys inwestorski (2 egz.),

d. wizualizację (płyta CD).

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowych, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu zieleni (nawierzchnie, mała architektura, zieleń)
o wartości minimum 15.000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.11.2006 r. odpowiednio w podziale na etapy:

etap I - 60 dni od daty podpisania umowy,

etap II - do dnia 30.11.2006 r.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 95 %

2) termin płatności - 5%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 06.04.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 24.04.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-04-2006 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:30