Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Szczecinie (w podziale na części)


OGŁOSZENIE

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg ograniczony (art.. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia publicznego pn.:

„PIELĘGNACJA I UTRZYMIANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE
(w podziale na części)”

Procedura przyśpieszona - art. 49 ust. 4 i art. 52 ust. 4 ustawy - Zamawiający wyznacza krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz krótszy termin składania ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego

 • Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Szczecinie
w podziale na części:

CZĘŚĆ I: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Rejonie I

CZĘŚĆ II: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Rejonie II

CZĘŚĆ III: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Rejonie III

CZĘŚĆ IV: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w Rejonie IV

(CPV 77300000, 77310000, 77340000).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje (dot. wszystkich części) m. in.:

 1. jednokrotne koszenie trawników (w danym rejonie) wykonywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

 2. grabienie liści (w danym rejonie) wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

 3. sadzenie kwiatów (w danym rejonie) wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

 4. gracowanie alejek (w danym rejonie) wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

 5. udzielenie gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

A. renowacja trawnika - 12 miesięcy,

B. sadzenie drzew i krzewów - 12 miesięcy,

C. renowacja alejki - 12 miesięcy,

6) stałe utrzymanie czystości terenów zieleni,

7) wykonanie projektów obsadzenia kwietników zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Dni robocze to dni pracujące za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych (dni ustawowo wolnych od pracy), czyli od poniedziałku do soboty.

4. Prace dodatkowe i interwencyjne (dot. wszystkich części) - prace nie wyszczególnione
w zakresie przedmiotu zamówienia, których z uwagi na nieprzewidywalny charakter nie można określić (np. usuwanie skutków wichury):

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac dodatkowych i interwencyjnych, które są konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia publicznego, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego (prace dodatkowe) lub zgłoszenia przez Dyżurnego Technicznego Miasta (prace interwencyjne);

2) prace interwencyjne będą rozpoczynane nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia, natomiast prace dodatkowe w terminie określonym w zleceniu;

3) prace dodatkowe i interwencyjne będą kosztorysowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z zasadami kosztorysowania i katalogami KNR, z zastosowaniem oferowanych
w ofercie nośników cen (m. in. roboczogodzina) oraz z zastosowaniem cen materiałów nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach SEKOCENBUD obowiązujących w okresie wykonywania prac;

4) Wykonawca zapewni osoby do realizacji prac interwencyjnych przez całą dobę
i również w dni wolne od pracy;

5) prace dodatkowe i interwencyjne są traktowane analogicznie jak prace wynikające

z zakresu przedmiotu zamówienia (kary umowne).

5. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie prac określonych w przedmiocie zamówienia na obiektach innych niż określone w przedmiocie zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 • Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe (dot. wszystkich części), określone poniżej:

WARUNEK I

Wykazanie przez Wykonawcę, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 4 prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej:

 1. 1 pracę przy utrzymaniu zieleni na kwotę nie mniejsza niż 100.000 zł brutto

oraz

 1. 3 prace w drzewostanie miejskim lub parkowym na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponuje osobami posiadającymi nw. uprawnienia, wykształcenie, praktykę, tj.:

 1. kierownik robót - osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie w zakresie pielęgnacji zieleni o kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo lub architektura krajobrazu oraz minimum 5 - letnią praktykę w zakresie pielęgnacji zieleni,

 2. zastępca kierownika (brygadzista) - osoba posiadająca wykształcenie techniczne
  w zakresie pielęgnacji zieleni lub osoba posiadająca inne wykształcenie techniczne oraz minimum 2 - letnią praktykę w zakresie pielęgnacji zieleni,

 3. 3 pilarzy drzew ozdobnych,

 4. 5 osób posiadających wykształcenie zawodowe rolnicze, ogrodnicze lub leśne lub 5 osobami posiadającymi minimum 2 - letnią praktykę w zakresie konserwacji zieleni.

WARUNEK III

Posiadanie przez Wykonawcę co najmniej:

1) 2 pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych i zielonych, zabezpieczonych np. plandeką, siatką (aby nie powodować zaśmiecania terenu podczas transportu),

2) 3 pilarek spalinowych,

3) 5 wykaszarek,

4) 5 kosiarek trawnikowych z koszem.

WARUNEK IV

Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł.

WARUNEK V

Posiadanie przez Wykonawcę dostępu do środków finansowych w wysokości minimum 100.000 zł.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wniosek;

 2. Oświadczenie zgodne z art. 50 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. oświadczenie składa każdy z nich;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich; w przypadku zamiaru składania oferty przez spółkę cywilną - ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich; w przypadku zamiaru składania oferty przez spółkę cywilną - ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 8. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (z uwzględnieniem warunku I); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz;

 9. Dokumenty potwierdzające, że wykazane prace podobne zostały wykonane należycie;

 10. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (uprawnienia, wykształcenie, praktyka), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (z uwzględnieniem warunku II); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz;

 11. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, jakie posiada Wykonawca (z uwzględnieniem warunku III); w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz;

 12. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 13. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości minimum 100.000 zł lub zdolność kredytową dot. kwoty minimum 100.000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku Wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną - ww. dokument składa każdy z nich;

 14. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zbierania lub transportu odpadów komunalnych;
  w przypadku zamiaru składania oferty wspólnej składane jest jedno zezwolenie dot. jednego
  z wykonawców zamierzających składać ofertę wspólną;

W przypadku przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, przedłożyć umowę z podmiotem, który przejmie odpady komunalne do utylizacji i posiada odpowiednie zezwolenie;

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, zamierzających składać ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

3. Wykonawcy zagraniczni:

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentu, o których mowa w lit. C, D, E i G składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu (-ów), o którym mowa w lit. F, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym ogłoszeniu, będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

5. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie doświadczenia - wykonania prac podobnych. Ocena zostanie dokonana poprzez przyznanie 1 punktu każdej następnej - ponad wymagane minimum - pracy podobnej (zgodnej z zapisami warunku I), której należyte wykonanie zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem.

6. Wymagania formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym:

1) wniosek musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem,

2) wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,

3) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania dokumentów upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby,

4) Jeżeli wymagane dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa go
z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie.

7. Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną:

1) Wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika,

2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy zamierzający składać ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zapisy pkt 1 - 2.

 • Termin wykonania zamówienia:

3 miesiące od dnia zawarcia umowy

 • Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

najniższa cena

 • Wadium:

1. Wadium wynosi 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), natomiast w podziale na części odpowiednio:

CZĘŚĆ I - 4.000 zł (cztery tysiące złotych),

CZĘŚĆ II - 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych),

CZĘŚĆ III - 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),

CZĘŚĆ IV - 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych).

 • Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 20.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można składać do dnia 24.04.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Odwołanie wnosi się Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu (art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

 • Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 07.04.2006 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 07-04-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2006 15:06