Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Przebudowa nabrzeża Bulwar Nadodrzański w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR NADODRZAŃSKI W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nabrzeża Bulwar Nadodrzański w Szczecinie:

II etap - odcinek powyżej przyczółka Mostu Kolejowego o długości 209 m,

III etap - odcinek poniżej przyczółka Mostu Kolejowego o długości 90,50 m,

IV etap - energia elektryczna, sieć wodociągowa.

CPV 45241500-3, 45231000-5

2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

1) II etap:

a. wykonanie robót rozbiórkowych,

b. wykonanie stalowej palościanki,

c. wykonanie kotew (pali) Jet Grouting,

d. wykonanie nowego żelbetowego oczepu osadzonego na stalowej palościance
z grodzic,

e. wbudowanie ciągłego filtra odwadniającego,

f. wykonanie wylotów dla istniejących kolektorów,

g. naprawa ogrodzenia i cokołu z kamienia,

h. wykonanie pochylni (zejścia) dla niepełnosprawnych,

i. wbudowanie wyposażenia nabrzeża,

j. wykonanie nawierzchni z polbruku,

2) III etap:

a. wykonanie robót rozbiórkowych,

b. wykonanie stalowej palościanki,

c. wykonanie nowego żelbetowego oczepu osadzonego na stalowej palościance
z grodzic,

d. wykonanie pali Jet Grouting,

e. wbudowanie ciągłego filtra odwadniającego,

f. wykonanie wylotów dla istniejących kolektorów,

g. wbudowanie wyposażenia nabrzeża,

h. wykonanie nawierzchni z polbruku,

3) IV etap:

a. wykonanie oświetlenia nabrzeży i ulicy,

b. wykonanie robót elektroenergetycznych, w tym linii kablowych do 1 kV
w przepustach układanych metodą przecisku - zasilania punktów poboru energii,

c. doprowadzenia wody oraz zasilanie punktów poboru wody.

3. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1 - 22.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do (wykonania we własnym zakresie i na własny koszt):

a. organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,

b. zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu
do stanu pierwotnego oraz wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,

c. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d. uzgodnienia harmonogramu prac oraz oznakowania nawigacyjnego z RZGW - wykonanie oznakowania na czas budowy i po jej zakończeniu,

e. powiadomienia wszystkich instytucji wskazanych w dokumentacji projektowej
o rozpoczęciu prac, np. ENEA S.A., ZG Szczecin, RZGW, ZWiK, PKP,

f. niezbędnych badań laboratoryjnych materiałów - kruszywa, betonu, stali, itp.,

g. prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622
ze zmianami),

h. wykonania dokumentacji powykonawczej i geodezji powykonawczej,

i. wykonania pomiarów geodezyjnych - wyniesienia, inwentaryzacje zanikowe, powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą wg obowiązujących instrukcji i przepisów GUGiK, postanowień Prawa Geodezyjnego i przepisów PKP D-19 (dotyczy działki nr 8/10 obr. 1039 Szczecin),

j. wykonywania prac zgodnie z załącznikami nr 1 - 21, warunkami technicznymi, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

5. Zamawiający zaleca transport drogą wodną i wykonywanie prac „z wody”.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie pracę podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac.

Za prace podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace dotyczące nabrzeża, przy czym jedna praca podobna musi być związana z budową nabrzeża
w zakresie stalowej palościanki, żelbetowego oczepu, pali skrzynkowych, filtra odwadniającego, itp. o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, natomiast druga praca podobna musi polegać na wykonaniu remontu nabrzeża o długości minimum 100 mb w zakresie stalowej palościanki, żelbetowego oczepu, pali skrzynkowych, filtra odwadniającego, itp. o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej po jednej osobie do kierowania pracami, posiadającymi uprawnienia w specjalności:

 1. hydrotechnicznej,

 2. sanitarnej,

 3. elektrycznej,

 4. drogowej

oraz przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 6),
że posiadają co najmniej:

1) 2 pontony o wyporności 100 - 150 ton z możliwością pracy ze sprzętem typu koparka, dźwig,

2) 1 holownik / pchacz.

Wykazany sprzęt pływający musi posiadać aktualny dokument bezpieczeństwa żeglugi Karta Bezpieczeństwa lub Świadectwo Zdolności Żeglugowych) dopuszczający do żeglugi w rejonie wykonywanych prac.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 21; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. dokumenty składane są oddzielnie na każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa odpowiednio każdy
  z wykonawców składających ofertę wspólną;

 9. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 10. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 11. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 12. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 13. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 14. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, jakie posiada Wykonawca (według wzoru stanowiącego formularz nr 6); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz narzędzi i urządzeń;

 15. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2007 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium, które wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 80 zł, od dnia 14.04.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 08.06.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

 • Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych: 14.04.2006 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-04-2006 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 12:29