Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Likwidacja źródła choroby platanów, kasztanowców i cisów na Cmentarzach Centralnym i terenach zieleni MiastaSzczecina (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY PLATANÓW, KASZTANOWCÓW
I CISÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM I TERNACH ZIELENI MIASTA SZCZECINA (w podziale na części)”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja źródła choroby platanów, kasztanowców i cisów na Cmentarzu Centralnym i terenach zieleni Miasta Szczecina (w podziale na części).
(CPV 77313000-7).

2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

CZĘŚĆ I Likwidacja źródła choroby platanów na Cmentarzu Centralnym i terenach zieleni Miasta Szczecina

CZĘŚĆ II Likwidacja źródła choroby kasztanowców na Cmentarzu Centralnym i terenach zieleni Miasta Szczecina

CZĘŚĆ III Likwidacja źródła choroby cisów na Cmentarzu Centralnym i terenach zieleni Miasta Szczecina

3. Zakres prac obejmuje:

część I: wygrabianie opadłych liści w promieniu 5 m od pnia drzewa 6-krotnie w sezonie wraz z wywozem i spaleniem, zgodnie z załącznikiem nr 1; wygrabianie liści wykonywane będzie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych; Wykonawca rozpocznie powyższe prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

część II: wygrabianie opadłych liści w promieniu 5 m od pnia drzewa 5-krotnie w sezonie wraz z wywozem i spaleniem, zgodnie z załącznikiem nr 2; wygrabianie liści wykonywane będzie w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych; Wykonawca rozpocznie powyższe prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

część III: wykonanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu ograniczenie populacji patogenna powodującego zamieranie pędów cisów, zgodnie z załącznikiem nr 3, w podziale na etapy:

etap I - usunięcie i zniszczenie chorego igliwia oraz porażonych pędów (poprzez spalenie),

etap II - oprysk środkami grzybobójczymi niszczącymi sprawcę zmian chorobowych;

Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wygrodzenia w widoczny sposób terenu objętego zabiegami chemicznymi podczas ich wykonywania,

b) codziennego wywozu i niszczenia porażonych części roślin,

c) zapewnienie bezpieczeństwa osobom i pojazdom przebywającym w pobliżu miejsc objętych zabiegami oraz niezakłócania ruchu,

d) przestrzegania przepisów BHP,

e) zachowania czystości w trakcie realizacji prac i uprzątnięcia terenu po ich zakończeniu.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna przeprowadzenie oprysków chemicznych na terenach zieleni miejskiej o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto, natomiast za drugą pracę podobną - wykonanie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują kierownikiem robót będącym osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie w zakresie pielęgnacji zieleni o kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub posiadającą wykształcenie minimum średnie o innym kierunku oraz minimum 5 - letnią praktykę w zakresie pielęgnacji zieleni.

CZĘŚĆ II

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują kierownikiem robót będącym osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie w zakresie pielęgnacji zieleni o kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub posiadającą wykształcenie minimum średnie o innym kierunku oraz minimum 5 - letnią praktykę w zakresie pielęgnacji zieleni.

CZĘŚĆ III

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują kierownikiem robót będącym osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie w zakresie pielęgnacji zieleni o kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub posiadającą wykształcenie minimum średnie o innym kierunku oraz minimum 5 - letnią praktykę w zakresie pielęgnacji zieleni.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 1. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 4. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

 7. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zbierania lub transportu odpadów komunalnych; w przypadku składania oferty wspólnej składane jest jedno zezwolenie dot. jednego
  z wykonawców składających ofertę wspólną;

W przypadku przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, przedłożyć umowę z podmiotem, który przejmie odpady komunalne do utylizacji i posiada odpowiednie zezwolenie;

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia:

 1. część I: od połowy lipca 2006 r. do końca grudnia 2006 r.,

 2. część II: od połowy lipca 2006 r. do końca grudnia 2006 r.,

 3. część III:

etap I - 1 miesiąc od daty podpisania umowy,

etap II - w terminie 4 tygodni od daty zakończenia etapu I.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 28.04.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 16.05.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 28-04-2006 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2006 14:42