Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG GRUNTOWYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gruntowych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

CPV 45112714-3

2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

1) drogi nr 6, 7, 8, 9, P1, P2:

a) łączna długość dróg: 843,00 mb,

b) powierzchnia dróg:

nr 6 - 625,40 m2,

nr 7 - 1.274,00 m2,

nr 8 - 765,00 m2,

nr 9 - 507,50 m2,

nr P1 - 131,00 m2,

nr P2 - 135,00 m2,

c) powierzchnia całkowita: 3.437,90 m2,

d) zakres prac:

a. mechaniczne korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,

b. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego fr. 31,5 - 63,0 i 4 -31,5 warstwowo,

c. mechaniczne zagęszczanie poszczególnych warstw nawierzchni z tłucznia kamiennego,

d. przemieszczanie nadmiaru urobku na pozostałe alejki na terenie cmentarza,

2) odcinki między kwaterami:

a) łączna długość dróg: 446,00 mb,

b) powierzchnia dróg:

kw. 60A-61 do Al. Lipowej - 143,10 m2,

kw. 60A-113B - 140,60 m2,

kw. 60B-60A - 464,00 m2,

kw. 109B-110B - 246,40 m2,

plac gosp. - 200,00 m2,

kw. 110A-109A - 180,00 m2,

kw. 104-103B - 123,00 m2,

kw. 107B-108 - 315,40 m2,

skrzyżowanie 107B-108 - 270,00 m2,

c) powierzchnia całkowita: 1.836,10 m2,

d) zakres prac:

a. mechaniczne profilowania i zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy,

b. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego fr. 31,5 - 63,0 i 4 -31,5 warstwowo,

c. mechaniczne zagęszczanie poszczególnych warstw nawierzchni z tłucznia kamiennego,

d. przemieszczanie nadmiaru urobku na pozostałe alejki na terenie cmentarza.

3. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1 - 2.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za prace podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna bieżącą konserwację dróg gruntowych.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 30.000 zł brutto.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują co najmniej jedną osobą do kierowania pracami, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 2; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny kosztorys ofertowy;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 6. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 7. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 9. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 4 - 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena -90 %

termin wykonania - 10 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 24.05.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 09.06.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-05-2006 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 10:13