Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej pn. "Remont strumienia Niedźwiedzianka i Trawna - II etap"wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. „REMONT STRUMIENIA NIEDŹWIEDZIANKA I TRAWNA - II ETAP”
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  pn. „Remont strumienia Niedźwiedzianka i Trawna - II etap” wraz z uzyskaniem pozwolenia
  na budowę.

(CPV 74232200-6).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań - (3 egz. + CD),

  2. koncepcja techniczno - kosztowa (w dwóch wariantach), przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego materiałów (do wglądu stara dokumentacja projektowa), która umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego wariantu potwierdzonego protokołem - (2 egz.+ wizualizacja dla piaskownika i rowu odkrytego),

  3. wtórnik geodezyjny w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
   (1 egz. + CD),

ETAP II:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a. projekt budowlany - (7 egz. + CD + wizualizacja dla piaskownika i rowu odkrytego),

b. projekty wykonawcze odrębnie dla poszczególnych obiektów - wraz z wytycznymi wykonawczymi, obliczeniami oraz technologią wykonania robót - (4 egz. + CD),

c. przedmiary robót dla poszczególnych obiektów - przedmiary powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - (2 egz. + CD),

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych obiektów - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru oraz wymagania co do właściwości materiałów - (4 egz. + CD),

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (7 egz. + CD),

f. kosztorysy inwestorskie i kosztorysy nakładcze dla poszczególnych obiektów wraz
z podaniem kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych - (2 egz. + CD),
g. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - (2 egz. +CD),

h. instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektami -
(3 egz.+ CD).

Ponadto należy:

a. przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne,

b. wykonać wszelkie opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji,

c. uzyskać wszelkie wymagane decyzje administracyjne, uzgodnienia i warunki techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

d. zastosować technologie i materiały zgodne z wymogami ochrony środowiska,

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe projektowe:

A. Przebudowa zabudowanego kolektorem deszczowym strumienia Niedźwiedzianka na odcinku od ul. Uciętej do ul. Zwierzynieckiej wraz z przejściem pod ul. Zwierzyniecką - ok. 280 mb,

B. Budowa osadnika piasku przed wlotem do skanalizowanego odcinka (na wysokości ul. Zwierzynieckiej) wraz z droga dojazdową,

C. Regulacja strumienia Niedźwiedzianka na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do Stawu Jeleniego - ok. 510 mb,

D. Regulacja strumienia Trawna na odcinku od ujścia w strumieniu Niedźwiedzianka do ok. 40 m za przepustem przy ul. Sowiej - ok. 300 mb,

E. Należy uwzględnić wszystkie istniejące i projektowane podłączenia odprowadzenia wód deszczowych w konsultacji z BPPM i ZWiK - niezbędne przy obliczeniach hydrologicznych.

ETAP III:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub wymianę rurociągu o średnicy min. 800 mm
i długości min. 150 mb, natomiast za drugą pracę podobną - opracowanie dokumentacji projektowej wykonania regulacji cieków wodnych (odkrytych) o długości min. 200 mb
i szerokości dna min, 0,4 m.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży hydrotechnicznej (melioracje wodne) oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.11.2006 r.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 95 %

2) termin płatności - 5%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 24.05.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 13.06.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-05-2006 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 13:15