Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na remont fontanny na Wałach Chrobrego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA REMONT FONTANNY NA WAŁACH CHROBREGO
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

(CPV 74222000-1).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań - (3 egz. + CD),

  2. koncepcja techniczno - kosztowa (w trzech wariantach), przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego materiałów (do wglądu stara dokumentacja projektowa), która umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego wariantu potwierdzonego protokołem - (2 egz.+ wizualizacja),

  3. wykonanie wtórnika geodezyjnego (1 egz. + CD),

ETAP II:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a. projekt budowlany - (7 egz. + CD + wizualizacja),

b. projekty wykonawcze odrębnie dla poszczególnych branż - wraz z wytycznymi wykonawczymi, obliczeniami oraz technologią wykonania robót - (4 egz. + CD),

c. przedmiary robót w podziale na branże - przedmiary powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - (2 egz. + CD),

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru oraz wymagania co do właściwości materiałów - (4 egz. + CD),

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (7 egz. + CD),

f. program prac konserwatorskich - (7 egz. +CD),

g. kosztorysy inwestorskie i kosztorysy nakładcze w podziale na branże wraz z podaniem kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych - (2 egz. + CD),
h. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - (2 egz. +CD),

i. instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem - (3 egz. + CD).

Ponadto należy:

a. wykonać wszelkie opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji,

b. uzyskać wszelkie wymagane decyzje administracyjne, uzgodnienia i warunki techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

c. zastosować technologie i materiały zgodne z wymogami ochrony środowiska,

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe:

A. Rozprowadzenie nowej instalacji wodnej wewnątrz niecki basenu pod nowe potrzeby (nowe wylewki, pompy),

B. Zaprojektowanie nowej architektury strumieni wodnych - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum 3 propozycje do wyboru,

C. Zaprojektowanie oświetlenia fontanny - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum 3 propozycje do wyboru,

D. Oczyszczenie wraz z niezbędnymi naprawami niszy fontanny, „maszkaronów” wraz z dojściami (z górnego tarasu) oraz murka okalającego basen fontanny,

E. Naprawa (ewentualna wymiana) instalacji doprowadzającej wodę do „maszkaronów”,

F. Utrzymanie sterowania komputerowego wypływem wody (ewentualna zmiana programu) - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum 3 propozycje do wyboru,

G. Automatyczna regulacja wysokości strumieni wodnych,

H. Przebudowa i konserwacja istniejącego układu sterującego (ewentualna wymiana),

I. Remont dna niecki basenu fontanny (ewentualna zmiana materiału okładzinowego) - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum 3 propozycje do wyboru,

J. Zaprojektowanie układu obiegu zamkniętego wody wraz z filtrowaniem wody,

K. Remont pomieszczeń fontanny wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków na:

- osuszenie pomieszczeń,

- naprawa posadzki i sklepienia,

- naprawa kanału,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodno - kanalizacyjna,

- wentylacja,

- wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla urządzeń obsługujących fontannę,

- trwałe oddzielenie pomieszczeń fontanny od pomieszczeń, w których znajduje się transformator wraz z wejściem od ul. Admiralskiej - w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji UM.

ETAP III:

 1. uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 4),
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość pracy.

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu (prace budowlane) obiektów zabytkowych, natomiast za drugą prace podobną - opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji wodnej w obiegu zamkniętym.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (wykaz według wzoru stanowiącego formularz nr 5),
iż dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w następujących branżach:

a) konstrukcyjno - budowlanej,

b) elektrycznej,

c) sanitarnej,

przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego,

oraz osobą posiadającą uprawnienia konserwatora dzieł sztuki w specjalności konserwacji
i restauracji elementów i detali architektonicznych.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Wykaz prac podobnych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty, miejsca realizacji oraz wartości (według wzoru stanowiącego formularz nr 4); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz prac;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego formularz nr 5) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w wykazie według wzoru stanowiącego formularz nr 5 posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - 14 - 18 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 90 %

2) termin wykonania - 10%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 24.05.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 09.06.2006 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-05-2006 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 14:48