Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie i dostawa 106 sztuk pojemników do gromadzenia odpadów organicznych i nieorganicznych


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE I DOSTAWA 106 SZTUK POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADOW ORGANICZNYCH I NIEOGRANICZNYCH”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 106 sztuk pojemników na odpady organiczne i nieorganiczne

CPV 93990000-2

2. Cechy pojemników:

1) pojemność ok. 1,5 m3,

2) nośność do 1500 kg,

3) długość boku - 1150 mm,

4) rama z profilu zamkniętego 30 x 30 x 2,

5) wypełnienie - profile 20 x 20 x 2 (odstęp 140 mm w osiach),

6) stężenie z pręta kw. 12 x 12 mm,

7) tło z siatki - siatka tkana - oczka ok. 4,0 x 4,0 cm, na stelażu,

8) wzór siatki na wszystkich ścianach pojemnika,

9) uchwyt HDS,

10) dolny wysyp (otwierany spód), dno blacha 2 mm na profilach 30 x 18 x 2,

11) zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowane w dwóch kolorach:

- zielony - na odpady organiczne,

- żółty - na odpady nieorganiczne,

12) na każdej ściance tabliczka z napisem o treści:

- „ODPADY ZIELONE ZUK Szczecin” - pojemnik zielony (53 szt.),

- „SZKŁO, PLASTIK ZUK Szczecin” - pojemnik żółty (53 szt.),

13) tabliczka wykonana z metalu,

14) format tabliczki A3, napis:

- „ODPADY ZIELONE” lub „SZKŁO, PLASTIK” umieszczony po środku,

- „ZUK Szczecin” umieszczony w prawym, dolnym rogu,

3. Wzór pojemnika został zawarty w załączniku nr 1.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 24.05.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 20.06.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-05-2006 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 14:50