Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

I.          Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, działka nr 10/6 z obrębu 107 o powierzchni 1554m², zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 204m².

 

II.       Okres dzierżawy: 1 rok.

 

III.    Wywoławczy miesięczny czynsz netto za dzierżawę nieruchomości wynosi 9.000 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/.

 

IV.     Przetarg przeprowadza się w jednym etapie:

Część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna - odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 30.09.2009r. o godz. 10.30.

 

V.        Warunkiem udziału w przetargu jest :

1)       Wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2)       Złożenie oferty.

 

VI.     Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem najpóźniej do  28.09.2009 r. na rachunek Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

VII.  Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 30.09.2009 r. 2009r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Oferta winna zawierać:

1)       Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.

2)       W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)       W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4)       Datę sporządzenia oferty.

5)       Zaświadczenie organu podatkowego o braku zaległości podatkowych , wydane po dniu ogłoszenia przetargu albo dokument potwierdzający, że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

6)       Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości
w uiszczaniu opłat i składek, wydane po dniu ogłoszenia przetargu albo dokument potwierdzający, że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

7)       Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę nieruchomości netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN.

8)       Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

9)       Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

10)   Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

11)   Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.

12)   Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

IX.     Uwagi dotyczące ofert:

1)       Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)       Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)       Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.

4)       Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

5)       W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

X.        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

 

XI.     Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

1)       Przeznaczenie nieruchomości: działalność biurowo-handlowa, usługi związane z cmentarnictwem, inne usługi nieuciążliwe.

2)       Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację nowych obiektów trwale związanych z gruntem.

3)       Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, związane z remontem nieruchomości nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu z czynszem dzierżawnym.

4)       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

5)       Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów, za usługi wywozu odpadów, usługi telekomunikacyjne itp.

6)       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

7)       Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

8)       Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9)       Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

10)   Zabezpieczenie uregulowania należności z tytułu kar umownych nastąpi w formie weksla in blanco bez protestu, podpisanego przez Dzierżawcę i złożonego Wydzierżawiającemu w dniu podpisania umowy dzierżawy.

11)   Przy podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc odnośnie obowiązku wydania dzierżawionej nieruchomości wydzierżawiającemu, wolnej od osób i rzeczy w stanie nie pogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

12)   Dodatkowych informacji udziela: p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129

IX.     ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-09-2009 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 23-09-2009 14:09