Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Przetargi na dzierżawę terenów przy Cmentarzach Komunalnych w Szczecinie, na cele prowadzenia działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych, w dniach od 29 października do 01 listopada 2009 r.

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A organizuje:

 

przetargi na dzierżawę terenów przy Cmentarzach Komunalnych w Szczecinie, na cele prowadzenia działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych, w dniach od 29 października do 01 listopada 2009 r

 

które odbędą  się  w  trybie:

1)      przetargu ograniczonego ustnego - w dniu 01.10.2009 r. dla szczecińskich producentów kwiatów i zniczy oraz dzierżawców posiadających aktualne umowy zawarte z  Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z wyłączeniem osób posiadających ważne na rok 2009 Decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego (dot. umów i decyzji z zawartym zastrzeżeniem wyłączenia okresu Wszystkich Świętych);

 

2)      przetargu nieograniczonego ustnego – w dniach 29.09.2009r, 05, 07, 09.10.2009 r. oraz w dniu 14.10.2009r zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie.

 

Przedmiotem przetargu jest odrębnie każde stanowisko handlowe i gastronomiczne, wydzielone i oznaczone.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 400 zł oraz opłacenie kaucji za sprzątnięcie terenu stanowiska w wysokości 100 zł gotówką w kasie ZUK lub przelewem na rachunek bankowy ZUK.

 

Ww. przetargi przeprowadzone zostaną w budynku  przy ul. Ku Słońcu 20.

 

Miejsca na terenach przyległych do cmentarza:

           - Centralnego przy ul. Mieszka I  od strony Sławówka  ujęte są w przetargu

              nieograniczonym II strefa w dniu 07.10.2009r

           - w Dąbiu będą wymierzane i opłacane jednorazowo w dniu 30.10. 2009 r. za okres

             30.10 do 01.11.2009r.

 

Od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie w siedzibie ZUK w pokoju nr  11 oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy al. Wojska Polskiego 247 zostanie uruchomiony punkt informacyjny w godz. 10.00 – 13.00, gdzie każdy zainteresowany otrzyma Regulamin przeprowadzenia przetargów, a szczegółowe informacje uzyskać  będzie można pod nr tel. 091/48 57 130 lub tel. 091/48 76 646.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ TERENÓW PRZY CMENTARZACH KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

 

 

§ 1.

1.      Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie na cele prowadzenia działalności handlowej w dniach 29 październik - 1 listopad 2009 r.

2.      Dzierżawa terenów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w trybie:

1)     przetargu ograniczonego ustnego w dniu 01.10.2009r. dla szczecińskich producentów kwiatów i zniczy oraz dotychczasowych dzierżawców gruntu położonego w pasie drogowym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu i ul. Mieszka I posiadających aktualne umowy dzierżawy zawarte z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego lub aktualną decyzję w sprawie zajęcia pasa drogowego (dot. umów i decyzji z zawartym zastrzeżeniem wyłączenia okresu Wszystkich Świętych);

2)     przetargu nieograniczonego ustnego w dniach 29.09.2009r, 05.10, 07.10, 09.10.2009r. oraz w dniu 14.10.2009 r.

 

§ 2.

1.      Przedmiotem przetargu jest odrębnie każde stanowisko handlowe i gastronomiczne, wydzielone i oznaczone /dot. rejonu Cmentarza Centralnego - z zastrzeżeniem ust.4 oraz Cmentarza w Zdrojach/.

2.      Stanowiska o nr  56, 93a, 93, 94 przewidziane są pod działalność gastronomiczną, przy czym dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć agregat prądotwórczy. W sytuacji gdy w/w stanowiska nie znajdą nabywców to w przetargu w dniu 14.10.2009r zmieniona zostanie na nich działalność na sprzedaż kwiatów i/lub zniczy.

3.      Miejsca na terenach przyległych do Cmentarza w Dąbiu będą wymierzane i opłacane wg stawki 30 zł/m² + podatek VAT za 3 dni tj. 30.10 - 01.11.2009 r.

4.      Miejsca na terenie przyległym do Cmentarza Centralnego od ul. Mieszka I –  od strony Sławówka  zostały ujęte w przetargu nieograniczonym - II strefa, w dniu 07.10.2009r., brama przy Wiatraku nie jest włączona do Akcji 2009r.

    

§ 3.

1.      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 400 zł oraz opłacenie kaucji za sprzątnięcie terenu stanowiska w wysokości 100 zł, gotówką lub przelewem, w kasie Zakładu Usług Komunalnych lub na rachunek bankowy ZUK w banku PEKAO S.A. O/Szczecin Nr 22124038131111000043932038 (ważna jest wpłata zaksięgowana na koncie ZUK).

2.      Okazanie dowodu wpłaty wadium w kasie lub potwierdzenie zaksięgowania wpłaty wadium na koncie ZUK jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

 

 

UWAGA

§ 4.

1.      Wadium i kaucję należy wpłacać na każde stanowisko oddzielną wpłatą.

2.      Ilość stanowisk dla jednego oferenta wynosi:

1)     w przetargu ograniczonym

a)      1 miejsce, niezależnie od sektora, dla każdego Oferenta posiadającego umowę z ZDiTM lub aktualną decyzję o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia działalności handlowej, zawartą nie później niż 01.08.2009 r., z wyłączeniem osób posiadających ważne na rok 2009 decyzje o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia działalności handlowej w dniach 29.10 – 01.11.2009 r.,

b)      2 miejsca /po jednym miejscu w sektorze/ dla każdego szczecińskiego Producenta kwiatów legitymującego się PIT-6 za rok 2009 złożonym w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, nie później niż 15 lipca 2009 r. lub  Decyzją US PIT-7, bądź dokumentem potwierdzającym produkcję kwiatów /potwierdzony przez organ rejestrujący nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem/,

c)      1 miejsce, niezależnie od sektora, dla każdego producenta zniczy legitymujacego się dokumentem potwierdzającym produkcję zniczy /potwierdzony przez organ rejestrujący nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem/,

2)     w przetargu nieograniczonym:

a)      dla osób, które nie uczestniczyły w przetargu ograniczonym 2 miejsca z każdej grupy cenowej, łącznie 6 miejsc,

b)      dla osób, które wylicytowały miejsca w przetargu ograniczonym: do łącznej sumy 6 miejsc – po dwa miejsca w każdej grupie cenowej.

 

§ 5.

Przetargi będą prowadzone:

od godziny 14.30. w budynku przy ul. Ku Słońcu 20  wg poniższego harmonogramu:

1)      przetarg ograniczony - w dniu 01.10.2009 r. (czwartek) - dla stanowisk we wszystkich sektorach

2)      przetarg  nieograniczony:

a) Cmentarz w Zdrojach - w dniu 29.09.2009r. (wtorek)

            b) Cmentarz Centralny:

- w dniu 05.10.2009r. (poniedziałek)        -      dla stanowisk w sektorze I,

- w dniu 07.10.2009r. (środa)        -     dla stanowisk w sektorze II + Mieszka I

                                                            od strony Sławówka

- w dniu 09.10.2009r. (piątek)    -     dla stanowisk w sektorze III.

 

UWAGA

Po zakończeniu przetargu, w dniach 29.09, 01, 05, 07, 09.10.2009r. spośród nie wylicytowanych stanowisk zostaną wydzielone stanowiska na nieodpłatne ich udostępnienie organizacjom pozarządowym i innym stowarzyszeniom i ugrupowaniom  o charakterze „non profit” w ilości 10 szt. Przedmiotowe miejsca zostaną wskazane przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie po jednym dla każdej z organizacji znajdujących się w Bazie Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin – o przydziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Każde następne miejsce może być pozyskane zgodnie z § 5 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

 

3)      w dniu 14.10.2009r. (środa) od godz. 14.30. w budynku przy ul. Ku Słońcu 20  zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wszystkie nie wylicytowane miejsca w dniach poprzednich z sektorów I – III. oraz Zdroje i Mieszka I od strony Sławówka.

Dopuszcza się w tym dniu ponowną licytację wraz ze zmianą przeznaczenia miejsc handlowych pod inną działalność (słodycze, wystawy, prezentacje, gastronomia itp.). O lokalizacji miejsca, pod daną działalność, decyduje Wydzierżawiający.

 

4) Po terminach, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie przewiduje się sprzedaży niewylicytowanych w przetargach miejsc.

            

§ 6.

Oferent, który wylicytuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego zobowiązany jest:

1)     niezwłocznie podać do protokołu dane dotyczące reprezentowanego podmiotu oraz przedstawić dowód wpłaty wadium i kaucji, na którym protokolant odnotowuje wysokość wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego;

2)     wnieść dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconym wadium a wysokością wylicytowanego czynszu - w kasie ZUK w dniu przetargu w godz. 15.00 - 18.00.;

3)     stawić się w dniu przetargu w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A, pok. 4 w godz. 15.00 - 18.00 z dowodem wniesienia pełnej opłaty i dokumentem tożsamości w celu zawarcia umowy;

4)     w przypadku odstąpienia oferenta, który wylicytował stanowisko od zawarcia umowy w dniu licytacji wadium przepada.

 

§ 7.

Przetarg przebiega w poniższy sposób:

1) W przeddzień przetargu ograniczonego zainteresowany oferent zgłasza się do pok. 1          w siedzibie ZUK, w godzinach od 15.00 do 17.00, gdzie otrzymuje identyfikator oznaczony kolejnym numerem, służący do wpłat wadium i kaucji oraz do wzięcia udziału w licytacji. Podaje także wybraną formę zwrotu wpłaconych należności (kaucja za sprzątanie lub nadpłata) czy na konto bankowe lub adres korespondencji.

    W tym samym dniu Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium;

W przeddzień przetargu nieograniczonego na dany sektor, w godz. 15.00 -17.00, Oferent zgłasza się do pok. nr 1 w siedzibie ZUK, gdzie otrzymuje identyfikator oznaczony kolejnym numerem, służący do wpłat wadium i kaucji oraz do wzięcia udziału w licytacji. W tym samym dniu oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium.

 

2)     Oferent wpłacając wadium podaje numer sektora, którego dotyczy wadium oraz swój numer identyfikatora. Dane te muszą być uwidocznione na każdym dowodzie wpłaty wadium i kaucji.

 

3)     W dniu przetargu na stanowiska danego sektora oferent za okazaniem identyfikatora, dowodu wpłaty wadium i kaucji jest wpuszczany na salę, w której odbywa się przetarg, bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji.

 

4)     w oznaczonym dniu, o oznaczonej godzinie prowadzący rozpoczyna licytację stawek. Ogłasza numer licytowanego stanowiska, stawkę wywoławczą w wysokości:

a) Cmentarz Centralny:

- dla strefy I – 125 zł/m²/4 dni,

- dla strefy II – 80 zł/m²/4 dni,

- dla strefy III - 50 zł/m²/4 dni

 

     b) Cmentarz w Zdrojach:

             - 30 zł/ m²/4 dni

i minimalne postąpienie, które wynosi 5 zł.

Oferenci zgłaszają przebicie poprzez podniesienie ręki  z identyfikatorem, z jednoczesnym ustnym zgłoszeniem oferowanej stawki. Prowadzący potwierdza każdą kolejną zgłoszoną stawkę wskazując oferenta, który ją podał i wzywa do podbicia stawki.

Do wylicytowanych stawek  zostanie  doliczony  podatek  VAT w  wysokości  22%.

 

5)     Jeśli po trzykrotnym wezwaniu brak jest kolejnych zgłoszeń z przebiciem, prowadzący ogłasza wylicytowaną stawkę i wskazuje oferenta, który ją podał.

 

6)     Po zakończeniu etapu postępowania opisanego w pkt 4 i 5, prowadzący przechodzi do licytacji kolejnego stanowiska, aż do wyczerpania stanowisk.

 

§  8.

1.      Zwroty wadium:  - przelewami na wskazane rachunki bankowe lub adres domowy po potrąceniu kosztów przekazu lub opłat bankowych.

2.      Terminy zwrotu wadium:

1)     poczynając od dnia 19 października (poniedziałek) - dla oferentów uczestniczących w przetargu ograniczonym,

2)     poczynając od dnia 22 października (czwartek) - dla  pozostałych oferentów

 

§  9.

1.      Kaucja za sprzątnięcie terenu dzierżawionego stanowiska zostanie wypłacona na podstawie pisemnego potwierdzenia przez pracowników ZUK - w terminie 7 dni od zgłoszenia, po przeprowadzonym przeglądzie i ocenie porządku w dniu 01.11.2009r. albo w dniu 02.11.2009 r. w godz. 8.00-10.00.Uprzątniecie terenu można zgłaszać:

1)     Ul. Ku Słońcu / Ul. Mieszka I  – p. Artur Basalak tel. ………………….

2)     Ul. Mieszka I /  Ul. Ku Słońcu – p. Stanisław Suchta tel. …………………

3)     Ul. Poległych - Zdroje – p. Katarzyna Hermanowicz tel. 600/009 214

2.      Kaucja w terminie do dnia 10 listopada 2009r., zostanie przesłana przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów przekazu lub opłat bankowych.

 

§  10.

Przetarg przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ZUK, w składzie przynajmniej 3-osobowym: przewodniczący, członek i sekretarz komisji.

 

§ 11.

Po zakończonych przetargach komisja podpisuje protokół z przeprowadzonych licytacji. Wylicytowane stanowiska będą na bieżąco oznaczane na planszach wywieszonych                w siedzibie ZUK, po każdym zakończonym postępowaniu.

 

§ 12.

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 125 A, z dniem ukazania się          w prasie ogłoszenia o sposobie dzierżawy terenu pod prowadzenie działalności handlowej przy cmentarzach komunalnych w okresie Wszystkich Świętych, uruchomi punkt informacyjny czynny w od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00 w pok. nr  11 i w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy al. Wojska Polskiego 247 tel. 091/487-66-46.

 

§ 13.

Skargi, zażalenia, spory, etc. rozpatruje i rozstrzyga Dyrektor ZUK.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 11-09-2009 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 11-09-2009 13:31