Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

I.          Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, działka nr 10/6 z obrębu 107 o powierzchni 1554m², zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 204m².

 

II.       Okres dzierżawy: 1 rok.

 

III.    Wywoławczy miesięczny czynsz netto za dzierżawę nieruchomości wynosi 9.000 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/.

 

IV.     Przetarg przeprowadza się w jednym etapie:

Część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna - odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 20.10.2009r. o godz. 10.30.

 

V.        Warunkiem udziału w przetargu jest :

1)       Wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2)       Złożenie oferty.

 

VI.     Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem najpóźniej do 19.10.2009 r. na rachunek Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

VII.  Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 20.10.2009 r. 2009r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Oferta winna zawierać:

1)       Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.

2)       W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)       W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4)       Datę sporządzenia oferty.

5)       Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę nieruchomości netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN.

6)       Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

7)       Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

8)       Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

9)       Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.

10)   Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

IX.     Uwagi dotyczące ofert:

1)       Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)       Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)       Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.

4)       Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

5)       W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

X.        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

 

XI.     Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

1)       Przeznaczenie nieruchomości: działalność biurowo-handlowa, usługi związane z cmentarnictwem, inne usługi nieuciążliwe.

2)       Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację nowych obiektów trwale związanych z gruntem.

3)       Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, związane z remontem nieruchomości nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu z czynszem dzierżawnym.

4)       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

5)       Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów, za usługi wywozu odpadów, usługi telekomunikacyjne itp.

6)       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

7)       Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

8)       Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9)       Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

10)   Zabezpieczenie uregulowania należności z tytułu kar umownych nastąpi w formie weksla in blanco bez protestu, podpisanego przez Dzierżawcę i złożonego Wydzierżawiającemu w dniu podpisania umowy dzierżawy.

11)   Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.

12)   Dodatkowych informacji udziela: p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129

IX.     ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

 

 

Umowa dzierżawy Nr WO/D/……../2009

zawarta dnia ….............………....r.

 

w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych                                                           z siedzibą w Szczecinie (71-080) przy ul. Ku Słońcu 125 A

NIP 852-00-15-259,

reprezentowaną przez: Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego

zwaną dalej Wydzierżawiającym

a

………………………………………………… .

zwanym dalej Dzierżawcą

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu …………………………..i rozstrzygniętego w dniu ………………………………………

 

 

§ 1

1.       Przedmiotem umowy jest dzierżawa nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 20, działka 10/6 o powierzchni 1554 m², obręb 107, zabudowanej budynkiem o powierzchni 204 m². Przedmiotowa nieruchomości zaznaczona jest kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.       Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca bierze w dzierżawę nieruchomość, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.       Na okoliczność wydania przedmiotu dzierżawy zostanie podpisany przez Strony protokół zdawczo- odbiorczy.

4.       Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.

 

§ 2

Wydzierżawiający oddaje opisany w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy przedmiot dzierżawy do używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na ……………………………………………...

 

§ 3

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od dnia podpisania tj. do dnia……………………..

 

§ 4

1.       Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości ………………………… brutto (słownie: ……………………………..……………..) miesięcznie w tym podatek VAT 22 % tj. …………………….

2.       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

3.       Czynsz płatny będzie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

4.       Kwotę czynszu za pierwszy i ostatni miesiąc okresu obowiązywania Umowy ustala się proporcjonalnie do faktycznej liczby dni obowiązywania Umowy w tych miesiącach.

5.       Czynsz płatny będzie przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany każdorazowo na fakturze. Za dzień zapłaty czynszu rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

6.       W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7.       W przypadku zapłaty czynszu po terminie płatności określonym w ust. 3 Wydzierżawiający jest uprawniony do zaliczenia wpłaconej przez Dzierżawcę kwoty w pierwszej kolejności na poczet odsetek, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, a następnie na poczet kwoty należności głównej.

8.       Wysokość czynszu będzie aktualizowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

§ 5

1.       Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego następujących opłat eksploatacyjnych w oparciu o faktury dostawców mediów za:

1)        centralne ogrzewanie;

2)       dostawę wody i odbiór ścieków;

3)       za energię elektryczną powiększone dodatkowo o 20% z tytułu kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń Wydzierżawiającego.

2.       Dzierżawca na podstawie umów podpisanych bezpośrednio z firmami zewnętrznymi będzie opłacał koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty usług telekomunika-cyjnych (telefonów, internetu).

 

§ 6

Wydzierżawiający oświadcza, że w celu zabezpieczenia jego roszczeń o zapłatę czynszu dzierżawy oraz wszelkich innych zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z niniejszej Umowy, Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 7

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem przedłożenia Wydzierżawiającemu do chwili zawarcia niniejszej Umowy określonego w § 7 Umowy weksla in blanco.

 

 

 

§ 8

1.      Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy wolny jest od wad prawnych oraz wad ukrytych i jest stroną mogącą w pełni dysponować ww. przedmiotem w imieniu Gminy Miasto Szczecin.

2.      Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy i jego stan techniczny w chwili przejęcia był mu znany i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu istniejących wad fizycznych oraz, że odpowiada on jego potrzebom.

 

§ 9

1.      Wydzierżawiający oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione mają prawo wejścia do przedmiotu dzierżawy w czasie godzin urzędowania Dzierżawcy w jego obecności lub osoby przez niego upoważnionej. Wydzierżawiający korzystał będzie ze swojego uprawnienia w sposób niezakłócający normalnego toku funkcjonowania przedsiębiorstwa Dzierżawcy.

2.      Po zakończeniu trwania Umowy Wydzierżawiający ma prawo wejścia na teren przedmiotu dzierżawy bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Dzierżawcy. Dodatkowo Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy i rzeczy wniesionych do niego w sposób przez Wydzierżawiającego przyjęty na koszt i ryzyko Dzierżawcy.

3.      Wydzierżawiający zobowiązuje się zapewnić stały, swobodny i nieodpłatny dostęp do przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy, jego pracownikom oraz firmom i osobom współpracującym z Dzierżawcą.

 

§ 10

1.      Dzierżawca jest uprawniony do używania przedmiotu dzierżawy tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności określonej w § 2.

2.      Dzierżawca, w przedmiocie dzierżawy, ma prawo, po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, bez dodatkowych opłat, do zamieszczenia oznaczeń swojego przedsiębiorstwa, jak również prowadzonej w przedmiocie dzierżawy działalności. Wydzierżawiający nie może odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3.      Dzierżawca jest uprawniony do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią jedynie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności.

4.      Dzierżawca ma prawo poddzierżawienia lub oddania w bezpłatne używanie przedmiotu dzierżawy bądź jego części jedynie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności. Wydzierżawiający udziela odpowiedzi na w tym przedmiocie najpóźniej w ciągu 30  (trzydziestu) dni roboczych.

 

§ 11

1.      Dzierżawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień do wykonania prac zmierzających do zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu.

2.      Dzierżawca zobowiązany jest ponadto:

a)    urządzić i wyposażyć przedmiot dzierżawy w urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności we własnym zakresie i na własny koszt,

b)   zapewnić czystość i estetykę zarówno na terenie przedmiotu dzierżawy i jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

c)    używać przedmiotu dzierżawy w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu przestrzegając prawa w zakresie ochrony p. poż., bhp i sanitarnej oraz ochrony mienia,

d)   przestrzegać ustalonego porządku, organizacji pracy w przedmiocie dzierżawy oraz wokół niego a w szczególności zobowiązuje się zapewnić, iż klienci przedmiotu dzierżawy nie będą zakłócać porządku i bezpieczeństwa publicznego w przedmiocie dzierżawy,

e)    wnosić terminowo czynsz i inne opłaty stosownie do postanowień Umowy,

f)     ubezpieczyć przedmiot dzierżawy, a także mienie w nim się znajdujące od ryzyk w postaci pożaru, zalania i innych klęsk żywiołowych,

g)    zawiadomić Wydzierżawiającego o wszelkich zdarzeniach rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, które miały miejsce w przedmiocie dzierżawy,

h)    utrzymywać  przedmiot dzierżawy w pełnej sprawności technicznej we własnym zakresie i na własny koszt.

3.      Wszelkiego rodzaju nakłady związane z zagospodarowaniem przedmiotu dzierżawy, w tym w szczególności ulepszenia, adaptacje, elementy dekoracyjne wykonane przez Dzierżawcę w przedmiocie dzierżawy, po zakończeniu niniejszej Umowy przejdą na własność Wydzierżawiającego bez obowiązku zapłaty na rzecz Dzierżawcy jakichkolwiek kwot, z wyjątkiem rzeczy ruchomych lub takich, które można zdemontować bez uszczerbku dla przedmiotu dzierżawy.

4.      Wszelkie zmiany i nakłady na przedmiot dzierżawy, Dzierżawca ma prawo czynić po wyrażeniu zgody przez Wydzierżawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

5.      Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację nowych obiektów trwale związanych z gruntem.

                                                                  

§ 12

1.      W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności, Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Dzierżawcy do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

2.      W przypadku, gdy Dzierżawca naruszał będzie istotne postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności istotne obowiązki z niniejszej Umowy, lub będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do zaprzestania naruszeń i naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3.      W przypadku wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel inny niż określony w § 2 lub powierzenia przedmiotu dzierżawy lub jego części osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem bez uzyskania zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 13

1.      Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wolnym od osób i rzeczy w terminie 14 dni. Okoliczność wydania  przedmiotu umowy potwierdzona zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.      Pod warunkiem nieskorzystania przez Wydzierżawiającego z prawa zastawu na rzeczach wniesionych przez Dzierżawcę do przedmiotu dzierżawy Dzierżawca będzie uprawniony do usunięcia z przedmiotu dzierżawy wszelkich urządzeń, maszyn i sprzętu, w tym sprzętu pomocniczego, niestanowiącego części składowej przedmiotu dzierżawy, zainstalowanych przez lub na zlecenie Dzierżawcy.

3.      W przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy w terminie, o którym mowa w ust. 1 Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy w wysokości trzykrotnej stawki czynszu ustalonego w § 4 Umowy za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania.

 

§ 14

1.      Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu oświadczenie sporządzone w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, na korzyść Wydzierżawiającego, w odniesieniu do zobowiązania do wydania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 ust.1 niniejszej Umowy w terminie 14 dni po wygaśnięciu niniejszej umowy.

2.      Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym przekazania Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy odpisu aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1

3.      Koszty sporządzenia aktu notarialnego, o którym mowa w niniejszym paragrafie pokrywa Dzierżawca.

 

§ 15

1.      Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie, na adresy wskazane w nagłówku umowy.

2.      W przypadku zmiany adresu, Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmiany do zawiadomienia Wydzierżawiającego o nowym adresie, pod rygorem uznania wszelkiej korespondencji wysłanej na poprzedni adres za doręczoną. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu Wydzierżawiającemu.

3.      W przypadku zmian danych Dzierżawcy podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS/ewidencji działalności gospodarczej Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmian do zawiadomienia Wydzierżawiającemu o zaistniałych zmianach oraz do dostarczania kserokopii dokumentów potwierdzających te zmiany.

 

§ 16

1.      Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą w Szczecinie.

2.      W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (w Umowie zwanym VAT), nowa stawka VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę, bądź inny podatek w miejsce podatku VAT.

5.      Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 DZIERŻAWCA                                                                                 WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                      

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 02-10-2009 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 02-10-2009 14:11