Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

I.          Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość niezabudowana położona w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej, działka nr 2/3 z obrębu 4146 o powierzchni 12m².

 

II.       Okres dzierżawy: 1 rok.

 

III.    Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę nieruchomości wynosi 32,94 zł/m2 netto /słownie: trzydzieści dwa zł 94/100/.

 

IV.    Przetarg przeprowadza się w jednym etapie:

Część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna - odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 16.03.2010r. o godz. 10.30.

 

V.       Warunkiem udziału w przetargu jest :

1)       Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)

2)       Złożenie oferty.

 

VI.    Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem najpóźniej do 15.03.2010 r. na rachunek Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

VII. Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 16.03.2010 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Oferta winna zawierać:

1)       Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.

2)       W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)       W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4)       Datę sporządzenia oferty.

5)       Oferowany miesięczny czynsz netto za dzierżawę nieruchomości wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie co najmniej 10% stawki wywoławczej.

6)       Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument kasowy ZUK.

7)       Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

8)       Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

9)       Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.

10)   Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

IX.    Uwagi dotyczące ofert:

1)       Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)       Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)       Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.

4)       Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

5)       W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

X.       Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

 

XI.    Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

1)       Przeznaczenie nieruchomości: posadowienie pawilonu o gabarytach maksymalnie 3,0 m x 4,0 m x 3,0m w celu prowadzenia działalności handlowej – sprzedaż akcesoriów cmentarnych.

2)       Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.

3)       Należy zachować odległość przewidzianą art. 43 ustawy o drogach publicznych od krawędzi jezdni drogi powiatowej (ul. Goleniowska) tj. minimum 8,0m;

4)       Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, związane z posadowieniem pawilonu na nieruchomości nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu z czynszem dzierżawnym.

5)       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

6)       Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów, za usługi wywozu odpadów itp.

7)       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

8)       Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

9)       Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

10)   Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

11)   Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.

12)   Dodatkowych informacji udziela: p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129

IX.    ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

 

 

 UMOWA DZIERŻAWY NR WO/…../N/2010

 

zawarta w Szczecinie w dniu …………..  pomiędzy:

1.      Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych

      z siedzibą w Szczecinie (71-080), przy ul. Ku Słońcu 125A

      reprezentowaną przez: ………………………………………….

      zwaną dalej „Wydzierżawiającym”

a

2.      …………………………………………………..……………..

      zwanymi dalej „Dzierżawcą”

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ………………. rozstrzygniętego w dniu …………………… i zatwierdzonego w dniu ……………….

 

§ 1

1.      Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntu komunalnego o powierzchni 12m2 położonego w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej stanowiącego część działki nr 2/3 z obrębu 4146 Szczecin  zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2.      Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy przedmiot umowy z przeznaczeniem pod pawilon handlowy w celu prowadzenia działalności handlowej – sprzedaż akcesoriów cmentarnych bez możliwości rozbudowy oraz lokalizacji obiektów trwale związanych z gruntem, a Dzierżawca bierze w dzierżawę nieruchomość.  

2.    Dzierżawca oświadcza, że granice oraz stan przedmiotu umowy są mu znane i do tych nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 

§ 2  

Umowa zostaje zawarta na czas określony jednego roku od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………

§ 3

1.       Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości …………………… zł brutto (słownie: ………………………………….. zł …………..) miesięcznie w tym podatek VAT 22 % tj. ……………….. zł.

2.       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

3.       Kwotę czynszu za pierwszy i ostatni miesiąc okresu obowiązywania umowy ustala się proporcjonalnie do faktycznej liczby dni obowiązywania umowy w tych miesiącach.

4.       Czynsz płatny będzie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany każdorazowo na fakturze. Za dzień zapłaty czynszu rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

5.       W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

6.       W przypadku zapłaty czynszu po terminie płatności określonym w ust. 4 Wydzierżawiający jest uprawniony do zaliczenia wpłaconej przez Dzierżawcę kwoty w pierwszej kolejności na poczet odsetek, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, a następnie na poczet kwoty należności głównej.

7.       Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo corocznej zmiany wysokości czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu dzierżawy następować będzie na podstawie pisma Wydzierżawiającego i dla swej skuteczności nie będzie wymagała podpisywania aneksów.

8.      Dzierżawca oświadcza, że posiada NIP ……………………………………., jednocześnie upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktur VAT dotyczących korzystania z gruntu określonego w § 1 ust. 1 bez podpisu.

 

§ 4

Dzierżawca z tytułu niniejszej umowy jest zobowiązany do wpłaty kaucji w dniu podpisania umowy w wysokości dwukrotnej wartości czynszu brutto określonego w § 3 ust. 1 jako zabezpieczenie należności i roszczeń wynikających  z umowy. Kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu umowy.

 

§ 5

1.      Do obowiązków Dzierżawcy należy:

1)     utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu dzierżawionego gruntu i pawilonu na nim posadowionego;

2)     w przypadku konieczności korzystania z energii elektrycznej zawarcia we własnym zakresie i na swój koszt umowy o dostawę energii;

3)     zawarcie we własnym zakresie i na swój koszt umowy o wywóz nieczystości – kopię umowy należy dostarczyć Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem przyjęcia, że Dzierżawca naruszył umowę w tym zakresie;

4)     uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji związanych z posadowieniem obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy;

5)     pokrycie ewentualnych strat w przypadku uszkodzeń lub dewastacji zieleni;

6)     przestrzeganie zakazu ruchu i postoju pojazdów samochodowych na terenie trawnika z wyłączeniem czasu na montaż i demontaż pawilonu.

2.      Dzierżawcy nie wolno bez zgody Wydzierżawiającego:

1)     oddawać przedmiotu dzierżawy pod jakimkolwiek tytułem osobie trzeciej;

2)     zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy;

3)     umieszczać na przedmiocie dzierżawy reklam lub oznaczeń;

4)     prowadzić działalności innej niż określona w umowie w § 1 ust. 2;

5)     prowadzić jakichkolwiek czynności ingerujących w nawierzchnię lub drzewostan dotyczących przedmiotu dzierżawy określonego w niniejszej umowie.

3.      Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu użytkowania przedmiotu umowy pod względem zgodności z warunkami niniejszej umowy.

4.      W przypadku, gdy Dzierżawca naruszał będzie istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności istotne obowiązki wynikające z niniejszej umowy, lub będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do zaprzestania naruszeń i naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5.      Wydzierżawiający nie odpowiada za majątek Dzierżawcy pozostawiony na dzierżawionym gruncie.

6.      Wszelkiego rodzaju nakłady związane z zagospodarowaniem przedmiotu dzierżawy, posadowieniem obiektu oraz jego utrzymaniem nie będą zwracane ani nie podlegają rozliczeniu po zakończeniu umowy.

 

§ 6

1.      Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu jej obowiązywania z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach:

1)     Dzierżawca może wypowiedzieć umowę w przypadku rezygnacji z prowadzenia działalności określonej w § 1 ust.2 umowy;

2)     Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku:

a)  konieczności wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego;

b) w celu realizacji zadań Gminy Miasto Szczecin.

2.      Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek wcześniejszych wezwań w przypadku, gdy:

1)     Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności;

2)     Dzierżawca narusza warunki zawarte w § 5 ust. 2 pkt 3,5 i ust.3 pkt 1,2,4.

3)     Dzierżawca nie wywiązał się z obowiązku określonego w § 7 ust. 2.

 

 

§ 7

1.      Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz niepogorszonym ponad zwykłe zużycie. W przypadku nie wywiązania się z powyższego Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dzierżawcy za koszty związane z przywróceniem przedmiotu umowy do stanu, w jakim znajdował się przed umową a w przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający będzie miał prawo do naliczenia odszkodowania za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości dwukrotnej stawki ostatnio obowiązującego czynszu licząc od miesiąca, w którym upłynął termin wydania nieruchomości płatnego z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

2.      W terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy Dzierżawca złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się – na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc – egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszej umowy. Obowiązek ten Dzierżawca wypełni składając Wydzierżawiającemu oryginał dokumentu pod rygorem przyjęcia, że Dzierżawca naruszył warunki umowy w tym zakresie.

3.      Dzierżawca zobowiązuje się do protokolarnego wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

4.      W przypadku nie wydania przedmiotu umowy wolnego od rzeczy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo usunięcia tych rzeczy w sposób przez siebie określony na koszt i ryzyko Dzierżawcy.

§ 8

1.      Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie na adresy wskazane w danych określających strony niniejszej umowy.

2.      W przypadku zmiany adresu siedziby, Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmiany do zawiadomienia Wydzierżawiającego o nowym adresie, pod rygorem uznania wszelkiej korespondencji wysłanej na poprzedni adres za doręczoną. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu Wydzierżawiającemu.

3.      W przypadku zmian danych Dzierżawcy podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmian do zawiadomienia Wydzierżawiającego o zaistniałych zmianach oraz do dostarczania kserokopii dokumentów potwierdzających te zmiany pod rygorem, że Dzierżawca naruszył umowę w tym zakresie.

 

§ 9

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane będą właściwe przepisy

      Kodeksu cywilnego.

2.      Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze polubownej, a w braku porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

 

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Dzierżawcy                i Wydzierżawiającego.

 

                  

DZIERŻAWCA                                                                               WYDZIERŻAWIAJĄCY 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-03-2010 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 01-03-2010 14:45