Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

I.          Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, działka nr 93/7 z obrębu 2001 o łącznej powierzchni 228m2 w skład, której wchodzą: hangar 128m2 i grunt przyległy 100m2 i przeznaczeniu pod wypożyczalnię sprzętu pływającego.

 

II.       Okres dzierżawy: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III.    Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę wynosi 13,50zł/m2 netto /słownie: trzynaście zł 50/100/ za całość nieruchomości. Po sezonie 5,30zł/m2 /słownie: pięć zł 30/100/ za hangar.

        Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej oddzielnie za 1m2 dla całej nieruchomości i dla hangaru. 

 

 

IV.    Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 21.05.2010r. o godz. 9.30.

 

V.       Warunkiem udziału w przetargu jest :

1)       Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)

2)       Złożenie oferty.

 

VI.    Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy  Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038 najpóźniej do 20.05.2010r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

VII. Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 21.05.2010 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Oferta winna zawierać:

1)       Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.

2)       W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)       W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4)       Datę sporządzenia oferty.

5)       Oferowaną cenę netto za 1m2 oddzielnie za hangar i oddzielnie za grunt przyległy w sezonie (od czerwca do sierpnia) oraz stawkę netto za 1m2 powierzchni hangaru po sezonie.

6)       Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

7)       Oferowany asortyment sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia.

8)       Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

9)       Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.

10)   Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

IX.    Uwagi dotyczące ofert:

1)       Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)       Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)       Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.

4)       Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

5)       W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

X.       Jedynym kryterium oceny ofert jest suma czynszu liczonego za okres sezonu i okresu po sezonie wyliczonego w oparciu o zaproponowane stawki.

 

XI.    Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

1)       Przeznaczenie nieruchomości: wypożyczalnia sprzętu pływającego

2)       Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.

3)       Dzierżawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów Rozporządzenia RM z dnia 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U.97.57.358 z dnia 07.06.1997r.);

4)       Dzierżawca będzie zobowiązany do zapewnienia dozoru ratowniczego wraz z łodzią motorową;

5)       Dzierżawca będzie zobowiązany do pomalowania obiektu – kolorystyka w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym;

6)       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości;

7)       Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów oraz za usługi wywozu odpadów;

8)       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

9)       Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

10)   Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

11)   Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

12)   Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.

13)   Dodatkowych informacji udziela: p. Waldemar Miller tel. 091 45-26-329

IX.    ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

                                                                                                                                

                                                                                                                                

UMOWA DZIERŻAWY NR WO/D/……../2010

 

z dnia .............................. zawarta pomiędzy:

1.    Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych

     z siedzibą w Szczecinie (71-080) przy ul. Ku Słońcu 125A

     NIP 852-00-15-259, REGON 810735460

     reprezentowaną przez: Dyrektora ZUK   Andrzeja Sumisławskiego

     zwaną dalej „Wydzierżawiającym”

a

2.    Przedsiębiorcą – …………………….

zwanym dalej „Dzierżawcą”

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu ……………………. rozstrzygniętego i zatwierdzonego w dniu ……………………  

 

§ 1

1.      Przedmiotem  umowy jest dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej o łącznej powierzchni 228 m2 położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska miejskiego „Głębokie” w skład, której wchodzi:

1)     hangar - 128 m2

2)     teren przyległy - 100 m2.

2.      Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy w/w nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu pływającego.

3.      Dzierżawca oświadcza, że granice oraz stan nieruchomości objętej przedmiotem umowy są mu znane i do tych nie wnosi żadnych uwag.

4.      Przedmiot dzierżawy zostanie przekazany protokolarnie. Protokół będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

 

§ 2

Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisów Rozporządzenia RM z dnia 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz.U.97 Nr 57, poz. 358).

 

                                                                            § 3

Umowę zawiera się na okres 18 miesięcy od dani podpisania umowy tj. do dnia ………………….

 

 

 

§ 4

1.       Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………………………) miesięcznie w tym podatek VAT 22 % tj. ……………….. zł.

2.       Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

3.       Kwotę czynszu za pierwszy i ostatni miesiąc okresu obowiązywania umowy ustala się proporcjonalnie do faktycznej liczby dni obowiązywania umowy w tych miesiącach.

4.       Czynsz płatny będzie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany każdorazowo na fakturze. Za dzień zapłaty czynszu rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

5.       W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

6.       W przypadku zapłaty czynszu po terminie płatności określonym w ust. 4 Wydzierżawiający jest uprawniony do zaliczenia wpłaconej przez Dzierżawcę kwoty w pierwszej kolejności na poczet odsetek, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, a następnie na poczet kwoty należności głównej.

7.       Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo corocznej zmiany wysokości czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu dzierżawy następować będzie na podstawie pisma Wydzierżawiającego i dla swej skuteczności nie będzie wymagała podpisywania aneksów.

8.      Dzierżawca oświadcza, że posiada NIP ……………………………, jednocześnie upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktur VAT dotyczących korzystania z gruntu określonego w § 1 ust. 1 bez podpisu.

 

§ 5

1.      Do obowiązków Wydzierżawiającego należy wydanie przedmiotu umowy.

2.      Do obowiązków Dzierżawcy należy:

1)     utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu dzierżawionej nieruchomości objętej umową;

2)     zgłoszenie obowiązku podatkowego z tytułu niniejszej umowy i opłacanie podatku od nieruchomości we własnym zakresie;

3)     przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska;

4)     pomalowanie obiektu we własnym zakresie i na swój koszt. Kolorystyka obiektu w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym;

5)     dokonywanie wszelkich bieżących napraw obiektu we własnym zakresie i na swój koszt po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wydzierżawiającego;

6)     zabezpieczenie własnym staraniem i na swój koszt różnorodności sprzętu pływającego zgodnie ze złożoną ofertą;

7)     zapewnienie obsługi wypożyczalni;

8)     w ramach niniejszej umowy zabezpieczenie dozoru ratowniczego wraz z łodzią motorową;

9)     posiadanie własnego licznika energii elektrycznej i zgłoszenie tego faktu przedstawicielowi Wydzierżawiającego.

3.      Dzierżawcy bez zgody Wydzierżawiającego nie wolno:

1)     oddawać przedmiotu umowy osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem;

2)     umieszczać na dzierżawionej nieruchomości reklam osób trzecich.

4.      Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu użytkowania przedmiotu     

      umowy pod względem zgodności z warunkami niniejszej umowy.

5.      Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za majątek

      Dzierżawcy pozostawiony na terenie kąpieliska.

6.      W przypadku, gdy Dzierżawca naruszał będzie istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązki wynikające z niniejszej umowy, lub będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do zaprzestania naruszeń i naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 6

W ramach niniejszej umowy dzierżawca odpowiada za:

1)     stan techniczny sprzętu pływającego wypożyczanego w ramach prowadzenia wypożyczalni;

2)     bezpieczeństwo osób korzystających z wypożyczanego sprzętu.

 

§ 7

1.      Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie na adresy wskazane w danych określających strony niniejszej umowy.

2.      W przypadku zmiany adresu siedziby, Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmiany do zawiadomienia Wydzierżawiającego o nowym adresie, pod rygorem uznania wszelkiej korespondencji wysłanej na poprzedni adres za doręczoną. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu Wydzierżawiającemu.

3.      W przypadku zmian danych Dzierżawcy podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej/KRS Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od zmian do zawiadomienia Wydzierżawiającego o zaistniałych zmianach oraz do dostarczania kserokopii dokumentów potwierdzających te zmiany pod rygorem, że Dzierżawca naruszył umowę w tym zakresie.

 

 

 

 

§ 8

Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek wcześniejszych wezwań w przypadku, gdy:

1)     Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu najmu za dwa pełne okresy płatności;

2)     Dzierżawca narusza warunki zawarte w § 5 ust.3 pkt 1;

3)     Dzierżawca nie wywiązał się z obowiązku określonego w § 9 ust. 2.

 

§ 9

1.      Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz niepogorszonym ponad zwykłe zużycie. W przypadku nie wywiązania się z powyższego Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dzierżawcy za koszty związane z przywróceniem przedmiotu umowy do stanu, w jakim znajdował się przed umową a w przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający będzie miał prawo do naliczenia odszkodowania za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości dwukrotnej stawki ostatnio obowiązującego czynszu licząc od miesiąca, w którym upłynął termin wydania nieruchomości płatnego z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

2.      W terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy Dzierżawca złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się – na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc – egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszej umowy. Obowiązek ten Dzierżawca wypełni składając Wydzierżawiającemu oryginał dokumentu pod rygorem przyjęcia, że Dzierżawca naruszył warunki umowy w tym zakresie.

3.      Dzierżawca zobowiązuje się do protokolarnego wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

4.      W przypadku nie wydania przedmiotu umowy wolnego od rzeczy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo usunięcia tych rzeczy w sposób przez siebie określony na koszt i ryzyko Dzierżawcy.

 

§ 10

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

      cywilnego.

2.      Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze polubownej, a w braku porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

3.      Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

 

DZIERŻAWCA                                                                                         WYDZIERŻAWIAJACY

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-05-2010 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 06-05-2010 08:42