Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

I.          Przedmiot dzierżawy:

Grunt niezabudowany położony w Szczecinie przy ul. Fałata ( teren Teatru Letniego w Parku im. Jana Kasprowicza), działka nr 3/6 z obrębu 2139 o powierzchni i przeznaczeniu:

1)     6 m2 – stoisko spożywcze (napoje, pop-corn) - dostęp do źródła energii elektrycznej E1;

2)      8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do źródła energii elektrycznej E2

3)      8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do   źródła energii elektrycznej E2

4)      8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do źródła energii elektrycznej E2

5)     6 m2 – stoisko handlowe - dostęp do źródła energii elektrycznej E2;

6)     4 m2 – stoisko handlowe – brak dostępu do prądu;

7)     2 m2 – stoisko spożywcze (napoje, pop-corn) - dostęp do energii elektrycznej ze źródła E3.

 

II.       Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.09.2010r.

 

III.    Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę nieruchomości dla stoisk wynosi 46,36 zł/m2 netto (słownie: czterdzieści sześć zł 36/100)

 

IV.    Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 21.05.2010r. o godz. 10.30.

 

V.       Warunkiem udziału w przetargu jest :

1)       Wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)

2)       Złożenie oferty.

 

VI.    Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038 najpóźniej do 20.05.2010r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

       Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty   zamknięcia przetargu 

VII. Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 21.05.2010r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Oferta winna zawierać:

1)       Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.

2)       W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)       W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

                Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej       winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy       przed datą przetargu.

4)       Datę sporządzenia oferty.

5)       Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę poszczególnego stanowiska netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie min. 10% stawki wywoławczej;

6)       Proponowany okres dzierżawy.

7)       Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku;

8)       Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

9)       Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

10)   Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.

11)   Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

IX.    Uwagi dotyczące ofert:

1)       Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2)       Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)       Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.

4)       Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

5)       W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

X.       Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntu.

 

XI.    Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy:

 

1)       Stoiska spożywcze – przyczepy muszą spełniać wymogi sanitarne i higieniczne w tym własne źródło wody;  

2)       Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.

4)       Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dostarczenie Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę ostatecznej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w przedmiocie zgody na zajęcie przedmiotu umowy przez dzierżawcę.

5)       Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 3 razy po 2 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

6)       Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo posadowienia pojedynczych stanowisk handlowych w trakcie trwania imprez masowych.

7)       Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

8)       Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu korzystania z energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika poboru i wywozu śmieci.

9)       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

10)   Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT –     7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

11)   Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

12)   Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.

13)   Dodatkowych informacji udziela: p. Ewa Mrugowska tel. 091 48 73 069 lub           p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129

IX.    ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

 

 

UMOWA DZIERŻAWY NR WO/……./D/2010

 

zawarta w Szczecinie w dniu …………...  pomiędzy:

1.    Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 a

     reprezentowaną przez: Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego  

     zwaną dalej „Wydzierżawiającym”

a

2.    Przedsiębiorcą – ………………………….

     prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………. w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ………………………… wydane przez ………………………….

     zwanym dalej „Dzierżawcą”

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu …………………rozstrzygniętego i zatwierdzonego w dniu …………………………………..

 

§ 1

1.    Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntu komunalnego położonego w Szczecinie

na terenie Parku Kasprowicza w rejonie Teatru Letniego o powierzchni …………… zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy

2.    Wydzierżawiający oddaje przedmiot umowy Dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie ……………………………………………………….

3.    Dzierżawca oświadcza, że granice oraz stan wynajmowanego gruntu są mu znane i do tych ni wnosi zastrzeżeń.

 

§ 2  

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dostarczenia Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę ostatecznej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w przedmiocie zgody na zajęcie przedmiotu umowy przez Dzierżawcę i zostaje zawarta na czas określony do dnia ………………………………

 

§ 3

1.      Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 stanowi wartość ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………) zgodnie z ofertą złożoną przez Dzierżawcę.

2.      W przypadku korzystania z energii elektrycznej Dzierżawca zobowiązany jest ponosić koszty z tytułu zużycia energii w oparciu o wskazania licznika i obowiązujące stawki u dostawcy energii + 15% za korzystanie z urządzeń Wydzierżawiającego. 

3.      Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów za wywóz śmieci w formie ryczałtu - 0,5m3 miesięcznie razy stawka brutto obowiązująca u odbiorcy odpadów.

4.      Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu oraz kosztów eksploatacyjnych będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

5.      Dzierżawca oświadcza, że posiada NIP ………………………….. i upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktur VAT dotyczących opłat wynikających z niniejszej umowy bez swojego podpisu.

 

§ 4

1.      Do obowiązków Wydzierżawiającego należy wydanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem określonym w § 2.

2.      Do obowiązków Dzierżawcy należy:

1)     utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu wynajmowanego gruntu oraz obiektu służącego prowadzeniu działalności handlowej;

2)     przestrzeganie przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami w tym zagospodarowania zużytych olejów spożywczych i selektywnej zbiórki odpadów;

3.      Dzierżawcy nie wolno bez zgody Wydzierżawiającego:

1)     oddawać przedmiotu dzierżawy pod jakimkolwiek tytułem osobie trzeciej;

2)     zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy;

3)     umieszczać na przedmiocie dzierżawy reklam lub oznaczeń.

4.      Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu użytkowania przedmiotu umowy pod względem zgodności z warunkami niniejszej umowy.

5.      Wydzierżawiający nie odpowiada za majątek Dzierżawcy pozostawiony na wydzierżawionym gruncie.

 

§ 5

Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 3 razy w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

 

 

§ 6

W przypadku zmiany adresu Dzierżawca jest obowiązany ten fakt zgłosić Wynajmującemu, pod rygorem przyjęcia, że korespondencja doręczana pod dotychczasowy adres będzie uznawana za doręczoną prawidłowo. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

 

§ 7

1.      Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek wcześniejszych wezwań w przypadku, gdy:

1)     Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawy za dwa pełne okresy płatności;

2)     Dzierżawca narusza warunki zawarte w § 4 ust. 3;

3)     Przedmiot dzierżawy niezbędny będzie do realizacji zadań Gminy Miasto Szczecin.

2.      W przypadku, gdy Dzierżawca naruszał będzie istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązki wynikające z niniejszej umowy, lub będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do zaprzestania naruszeń i naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8

1.      Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz niepogorszonym ponad zwykłe zużycie. W przypadku nie wywiązania się z powyższego Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dzierżawcy za koszty związane z przywróceniem przedmiotu umowy do stanu, w jakim znajdował się przed umową a w przypadku nie wydania przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający będzie miał prawo do naliczenia odszkodowania za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości dwukrotnej stawki ostatnio obowiązującego czynszu licząc od miesiąca, w którym upłynął termin wydania nieruchomości płatnego z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

2.      Przekazanie przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym strony określą stan przedmiotu dzierżawy.

3.      W terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy Dzierżawca złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się – na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc – egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszej umowy. Obowiązek ten Dzierżawca wypełni składając Wydzierżawiającemu oryginał dokumentu pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

4.      W razie rozwiązania niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dzierżawcy oświadczenia Wydzierżawiającego o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowane będą przepisy

      Kodeksu cywilnego.

2.      Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze polubownej, a w braku porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

 

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Dzierżawcy                 i Wydzierżawiającego.

 

 

DZIERŻAWCA                                                                                            WYNAJMUJĄCY

   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-05-2010 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 06-05-2010 08:46