Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin: na terenie Parku im. Jana Kasprowicza o powierzchni 150,00m2

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Przedmiot dzierżawy:

grunt niezabudowany działka 3/7, obręb 2139 położony w Szczecinie:

- na terenie Parku im. Jana Kasprowiczao powierzchni 150,00m2i przeznaczeniu pod urządzenia zabawowe (zabawki dmuchane). Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę nieruchomości pod stoisko wynosi 13,42 zł/m2netto (słownie: trzynaście zł 42/100).

 

Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2powierzchni gruntu.

 

Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy do dnia 15.10.2011r.

 

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 06.04.2011r. o godz. 11.30.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest :

 1. wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100);
 2. złożenie oferty.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038najpóźniej do 05.04.2011r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 06.04.2011r. do godz. 11.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.
 2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

                Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej       winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy       przed datą przetargu.

 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę poszczególnego stanowiska netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie min 10% stawki wywoławczej;
 3. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 4. Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.
 7. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

Uwagi dotyczące ofert:

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.
 4. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 
 5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

 

Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy:

 

 1. Stanowisko nie posiada dostępu do źródła energii elektrycznej;
 2. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.
 3. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dostarczenia Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę ostatecznej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w przedmiocie zgody na zajęcie przedmiotu umowy przez dzierżawcę
 4. Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 3 razy po 2 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;
 6. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu  wywozu śmieci i korzystania z energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika;
 7. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
 8. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT –     7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 9. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.
 10. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.
 11. Dodatkowych informacji udziela: p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129
 12. ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 09:50