Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONYna dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanejstanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, działka nr 93/7 z obrębu 2001 o łącznej powierzchni 228m2w skład, której wchodzą: hangar 128m2 i grunt przyległy 100m2i przeznaczeniu pod wypożyczalnię sprzętu pływającego.

 

Okres dzierżawy: maj –wrzesień 2011r.

 

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę wynosi 11,00zł/m2netto (słownie: jedenaście zł 00/100).

        Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej. 

 

 

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 07.04.2011r.o godz. 0930.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest :

 1. Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)
 2. Złożenie oferty.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy  Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038najpóźniej do 06.04.2011r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 07.04.2011r. do godz. 900.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.
 2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 1. Datę sporządzenia oferty;
 2. Oferowaną cenę netto za 1m2powierzchni nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę;
 3. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku;
 4. Oferowany asortyment sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia;
 5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu;
 7. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

Uwagi dotyczące ofert:

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.
 4. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 
 5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej stawki za 1m2powierzchni przeznaczonej w dzierżawę.

 

Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:

 1. Przeznaczenie nieruchomości: wypożyczalnia sprzętu pływającego
 2. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na rozbudowę oraz lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.
 3. Dzierżawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów Rozporządzenia RM z dnia 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U.97.57.358 z dnia 07.06.1997r.);
 4. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapewnienia dozoru ratowniczego wraz z łodzią motorową;
 5. Dzierżawca będzie zobowiązany do pomalowania obiektu – kolorystyka w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym;
 6. Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów oraz za usługi wywozu odpadów;
 7. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
 8. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 9. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.
 10. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.
 11. Dodatkowych informacji udziela: p. Waldemar Miller tel. 091 45-26-329

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 09:53