Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONYna dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin: grunt niezabudowany położony w Szczecinie przy ul. Fałata (teren Teatru Letniego w Parku im. Jana Kasprowicza)

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Przedmiot dzierżawy:

Grunt niezabudowany położony w Szczecinie przy ul. Fałata ( teren Teatru Letniego w Parku im. Jana Kasprowicza), działka nr 3/6 z obrębu 2139o powierzchni i przeznaczeniu:

 1. 8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do źródła energii elektrycznej E2
 2. 8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do   źródła energii elektrycznej E2
 3. 8 m2 – stoisko spożywcze – przyczepa (hod-dog, pizza, „pajda chleba”) - dostęp do źródła energii elektrycznej E2
 4. 4 m2– stoisko handlowe - dostęp do źródła energii elektrycznej E2;
 5. 4 m2– stoisko handlowe – brak dostępu do prądu;

 

Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy maksymalnie do dnia 15.10.2011r.

 

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę nieruchomości dla stoisk wynosi       46,36 zł/m2netto (słownie: czterdzieści sześć zł 36/100)

 

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w dniu 06.04.2011r. o godz. 10.30.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest :

 1. Wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)
 2. Złożenie oferty.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22124038131111000043932038najpóźniej do 05.04.2011r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

       Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty   zamknięcia przetargu 

Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 06.04.2011r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.
 2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.

                Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej       winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy       przed datą przetargu.

 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę poszczególnego stanowiska netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie min. 10% stawki wywoławczej;
 3. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku;
 4. Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.
 7. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

Uwagi dotyczące ofert:

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych.
 4. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 
 5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego za 1m2powierzchni gruntu.

 

Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy:

 

 1. Stoiska spożywcze – przyczepy muszą spełniać wymogi sanitarne i higieniczne w tym własne źródło wody;  
 2. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem.
 3. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dostarczenie Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę ostatecznej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w przedmiocie zgody na zajęcie przedmiotu umowy przez dzierżawcę.
 4. Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 3 razy po 2 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
 5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo posadowienia pojedynczych stanowisk handlowych w trakcie trwania imprez masowych.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;
 7. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu korzystania z energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika poboru i wywozu śmieci.
 8. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
 9. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT –     7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 10. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.
 11. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.
 12. Dodatkowych informacji udziela: p. Ewa Mrugowska tel. 091 48 73 069 lub           p. Marzena Zielińska tel. 091 48 57 129

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 22-03-2011 10:10