Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin - na terenie kąpieliska Głębokie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Część nieruchomości gruntowej niezabudowana położona w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, działka nr 93/7 z obrębu 2001 o powierzchni 170m2i przeznaczeniu pod obiekt gastronomiczno – handlowy wraz z ogródkiem gastronomicznym nie związany trwale z gruntem.

 

 1. Okres dzierżawy: 1 rok od daty podpisania umowy.

 

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2gruntu wynosi:

 

 1. w okresie prowadzenia działalności, co najmniej od 01.05.2012r. - 31.08.2012r.       52,85 zł netto pod obiekt i 0,24 zł netto za grunt pozostały;
 2. w okresie kiedy działalność nie będzie prowadzona 7,32 zł netto za grunt pod obiektem.

        Minimalne postąpienie wynosi odpowiednio 10% stawki wywoławczej. 

 

 1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie        ul. Ku Słońcu 125a w Sali konferencyjnej nr 4 w dniu 22.09.2011r.o godz. 10.00.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
  1. wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)
  2. złożenie oferty.

 

 1. Wadium należy wnieść przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin         Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038lub gotówką na r-ek Zakładu Usług Komunalnych w przypadku osób fizycznych nie posiadających rachunków           najpóźniej do 21.09.2011r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 22.09.2011r. do godz. 9.30 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferta winna zawierać:
  1. imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę;
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw;

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 1. datę sporządzenia oferty;
 2. oferowane ceny netto za 1m2powierzchni nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę;
 3. dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku;
 4. powierzchnię obiektu;
 5. wizualizację obiektu wraz z ogródkiem gastronomicznym;
 6. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu;
 8. podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

 1. Uwagi dotyczące ofert:
  1. wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  2. kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych;
  4. oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione; 
  5. w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

                                  

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego, punkty liczone według wzoru:

 

Ps       – oznacza powierzchnię gruntu pod obiektem w czasie prowadzenia działalności

Ss         – oznacza stawkę za m2gruntu pod obiektem w czasie prowadzenia działalności

Gsp     – oznacza powierzchnię gruntu pozostałego w czasie prowadzenia działalności

Ssp     – oznacza stawkę za m2gruntu pozostałego w czasie prowadzenia działalności

Gpp     -oznacza powierzchnię gruntu pod obiektem w czasie kiedy działalność nie będzie            prowadzona

Spp      – oznacza stawkę za m2gruntu pod obiektem w czasie kiedy działalność nie będzie           prowadzona

 

         Stawka czynszu = Ps xSs + Gsp xSsp +Gpp xSpp =  …………….zł  

 

            Stawka czynszu proponowana

                                                    x  95

                        Stawka najwyższa               

 

          Max. 95 punktów

 

 1. Wizualizacja obiektu wraz z ogródkiem gastronomicznym łatwo demontowanych w zabudowie tymczasowej.

 

     Max. 5 punktów

 

 1. Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości:
  1. przeznaczenie nieruchomości: obiekt gastronomiczno-handlowy wraz z ogródkiem gastronomicznym;
  2. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na posadowienie obiektu trwale związanego z gruntem dotyczy również ogródka gastronomicznego;
  3. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy ponosił będzie koszty eksploatacyjne:
  4. z tytułu korzystania z energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem licznika;
  5. z tytułu zużycia wody zgodnie ze wskazaniem licznika;
  6. wywóz odpadów ryczałt – 1m3;
  7. do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);
  8. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania własnego licznika poboru energii elektrycznej i wody;
  9. termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz podatkiem VAT – do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący;
  10. dzierżawca w ramach zawartej umowy dzierżawy zobowiązany będzie do zgłoszenia i opłacenia podatku od nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt;
  11. za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci     Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
  12. po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca złożenia Gminie Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777  §1pkt 4 kpc.
  13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  91- 48 – 57 - 129.  
 2. ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 07-09-2011 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 07-09-2011 08:03