Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna średniowymiarowego oraz zrębków

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

 

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż drewna

 

I.          Przedmiotem przetargu są następujące pakietowe ilości drewna:

 

Nr pakietu

Gatunek

Sortyment

Ilość (m3)

Długość (w mb)

Cena wywoławcza  
(zł/netto/pakiet)

1

Brz

S2

60

2,50

9700,00

2

Brz

S2

60

2,50

9700,00

3

Brz

S2

30

2,50

4800,00

4

Brz

S2

30

2,50

4800,00

5

Brz

S2

30

2,50

4800,00

6

Tp,Wb

S2

30

2,50

3700,00

7

Tp,Wb

S2

30

2,50

3700,00

8

Tp,Wb

S4

60

1,50

5100,00

9

So

S2

30

2,50

5300,00

10

So

S4

30

1,50

3000,00

11

Os

S2

30

2,50

3700,00

12

Os

S4

30

1,50

2500,00

13

Pl*

S4

20

1,50

1700,00

14

Brz

S2

30

2,50

4800,00

15

Brz

S4

60

1,50

8100,00

16

Brz

S2

30

2,50

4800,00

17

Brz

S2

30

2,50

4800,00

18

Os

S4

30

1,50

2500,00

19

Brz

S2

30

2,50

4800,00

20

Tp,Wb

S4

20

1,50

1700,00

21

Liść.

zrębki

300

zrębki

18000,00

*pozostałe liściaste

 

II.       Cenę wywoławczą za poszczególne pakiety drewna określa tabela powyżej.

        Minimalne postąpienie wynosi odpowiednio 5% ceny wywoławczej. 

 

III.    Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach ceny pakietów.

etap II – część niejawna, analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a w sali konferencyjnej nr 4 w dniu 19.10.2011r.o godz. 1000.

 

IV.     Warunkiem udziału w przetargu jest:

1)       wniesienie wadium w wysokości 10% ceny pakietu. Wadium należy składać oddzielenie na każdy pakiet;

2)       złożenie oferty.

 

V.        Wadium należy wnieść przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 lub gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych w przypadku osób fizycznych nie posiadających rachunków najpóźniej do 18.10.2011r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

W przypadku uchylenia się podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy zakupu pakietu surowca drzewnego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedającego, wadium nie podlega zwrotowi.

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

VI.     Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać  w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 19.10.2011r. do godz. 930. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być opisana w następujący sposób:

       „Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin

         Oferta przetargowa na zakup drewna, nie otwierać przed…..”

 

VII.  Oferta winna zawierać:

1)       imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, nr tel/fax;

2)       w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3)       w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw;

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4)       datę sporządzenia oferty;

5)       oferowaną cenę netto za poszczególny pakiet drewna;

6)       dowód wniesienia wadium – oddzielnie na każdy pakiet drewna. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wykonania operacji – przelewu z rachunku bankowego, dowód nadania przekazu pocztowego, dowód wpłaty w kasie ZUK;

7)       oświadczenie, że Oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży surowca drzewnego – regulamin stanowi załącznik do ogłoszenia;

8)       oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy zakupu drewna i gotowości do jej podpisania z Gminą Miasto Szczecin w przypadku wygrania przetargu;

9)       podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

 

VIII.       Uwagi dotyczące ofert:

 

1)       wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

2)       kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3)       za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych;

4)       oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione; 

5)       w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;

6)       uczestnik przetargu jest związany swoją ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

                                  

IX.     Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena za dany pakiet drewna.

 

X.        Informacje dodatkowe:

1)       do ceny pakietu drewna zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

2)       Osoby upoważnione do udzielenia dodatkowych informacji oraz okazania pozycji:

a)      Krzysztof Jankowski, nr tel. 91-469-16-66, k.jankowski@miasto.szczecin.pl

b)     Piotr Siuda, nr tel. 91-432-48-52, p.siuda@miasto.szczecin.pl

- kontakt od pn. do pt. w godz. 800 – 1500, fax całą dobę 91-48-48-055.

XI.     ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH   PRZYCZYN.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 12-10-2011 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 12-10-2011 08:14