Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie kąpieliska Głębokie


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, część działki nr 93/7 z obrębu 2001, o łącznej powierzchni 148m2, w skład, której wchodzą: hangar 128m2 i grunt przyległy 20m2.

Nieruchomość przeznaczona jest pod wypożyczalnię sprzętu pływającego.

 

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 nieruchomości wynosi 11,00 netto (słownie: jedenaście zł 00/100);

 

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni nieruchomości.

 

 1. Okres dzierżawy: od 01.05.2012r. do 30.09.2012r.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie dowodu tożsamości PESEL, NIP i REGON:

 3. Złożenie pisemnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy) - wydane nie wcześniej niż 30 dni przed przetargiem.

 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany.

 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania.

 

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone podmiotom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 20.04.2012r. o godz. 10.00.

  2. Wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 19.04.2012r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

  1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia;

  2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu;

  3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

  4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

  5. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie;

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania własnego sprzętu pływającego oraz własnego licznika poboru energii elektrycznej;

 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapewnienia własnego dozoru ratowniczego wraz z łodzią motorową;

 4. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3;

 2. zużycia energii elektrycznej (w przypadku korzystania) w oparciu o wskazania licznika i stawkę obowiązującą u dostawcy energii;

 1. do czynszu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz wywóz odpadów - do 10-go każdego miesiąca płatne w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin zapłaty należności za okres od daty obowiązywania umowy do końca miesiąca, w którym obowiązuje umowa ustala się na ostatni dzień, w którym obowiązuje umowa.

 3. Termin wnoszenia opłat za korzystanie z energii elektrycznej - 7 dni od daty otrzymania faktury

 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 5. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 6. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem;

 7. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.  

 8. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 05-04-2012 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 05-04-2012 11:53