Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie kąpieliska Dąbie


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska Dąbie, działka nr 17/27 z obrębu 4021 o powierzchni:

 1. 2 m2 stanowisko handlowe, możliwość przyłączenia do źródła prądu

 2. 4 m2 - stanowisko handlowe, możliwość przyłączenia do źródła prądu.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 nieruchomości wynosi 65,00 brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć zł 00/100);

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni nieruchomości.

 1. Okres dzierżawy: od 01.06.2012r. do 31.08.2012r.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie dowodu tożsamości PESEL, NIP i REGON:

 3. Złożenie pisemnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy) - wydane max. 30 dni przed przetargiem.

 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany i nie wnosi zastrzeżeń.

 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone podmiotom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 11.05.2012r. o godz. 9.00.

  2. Wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 10.05.2012r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

  1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia;

  2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu;

  3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

  4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

  5. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie;

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 2. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3;

 2. zużycia energii elektrycznej (w przypadku korzystania) w oparciu o wskazania licznika i stawkę obowiązującą u dostawcy energii;

 1. stawka podstawowa czynszu brutto zawiera obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. należność z tytułu dzierżawy oraz koszty eksploatacyjne za wywóz śmieci Dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Należność za prąd Dzierżawca ma obowiązek opłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin należności za okres od daty obowiązywania umowy do końca miesiąca, w którym obowiązuje umowa ustala się na ostatni dzień, w którym obowiązuje umowa;

 3. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 4. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 5. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem;

 6. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.  

 7. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 26-04-2012 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2012 11:47